1551. ἐκδέχομαι (ekdechomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1551. ἐκδέχομαι (ekdechomai) — 7 Occurrences

John 5:3 V-PP-GMP
GRK: χωλῶν ξηρῶν ἐκδεχομένων τὴν τοῦ
KJV: withered, waiting for the moving
INT: lame paralyzed awaiting the of the

Acts 17:16 V-PPM/P-GMS
GRK: ταῖς Ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ
NAS: while Paul was waiting for them at Athens,
KJV: Now while Paul waited for them at
INT: Athens waiting for them

1 Corinthians 11:33 V-PMM/P-2P
GRK: φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε
NAS: to eat, wait for one another.
KJV: to eat, tarry one for another.
INT: to eat one another wait for

1 Corinthians 16:11 V-PIM/P-1S
GRK: πρός με ἐκδέχομαι γὰρ αὐτὸν
NAS: that he may come to me; for I expect him with the brethren.
KJV: me: for I look for him with
INT: to me I await indeed him

Hebrews 10:13 V-PPM/P-NMS
GRK: τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν
NAS: waiting from that time onward UNTIL
KJV: From henceforth expecting till his
INT: the henceforth awaiting until be placed

Hebrews 11:10 V-IIM/P-3S
GRK: ἐξεδέχετο γὰρ τὴν
NAS: for he was looking for the city which
KJV: For he looked for a city which hath
INT: he was waiting indeed the

James 5:7 V-PIM/P-3S
GRK: ὁ γεωργὸς ἐκδέχεται τὸν τίμιον
NAS: The farmer waits for the precious
KJV: the husbandman waiteth for the precious
INT: the farmer awaits the precious

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page