2395. ἰατρός (iatros)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2395. ἰατρός (iatros) — 7 Occurrences

Matthew 9:12 N-GMS
GRK: οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ' οἱ
NAS: who need a physician, but those
KJV: not a physician, but
INT: they who are strong of a physician but they who

Mark 2:17 N-GMS
GRK: οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ' οἱ
NAS: who need a physician, but those
KJV: need of the physician, but
INT: they who are strong of a physician but they who

Mark 5:26 N-GMP
GRK: ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν καὶ δαπανήσασα
NAS: of many physicians, and had spent
KJV: of many physicians, and had spent
INT: under many physicians and having spent

Luke 4:23 N-VMS
GRK: παραβολὴν ταύτην Ἰατρέ θεράπευσον σεαυτόν
NAS: proverb to Me, 'Physician, heal
KJV: this proverb, Physician, heal thyself:
INT: proverb this Physician heal yourself

Luke 5:31 N-GMS
GRK: οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ
NAS: who need a physician, but those
KJV: not a physician; but
INT: they who are in health of a physician but they who

Luke 8:43 Noun-DMP
GRK: δώδεκα ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα ὅλον
INT: twelve who on physicians having spent all

Colossians 4:14 N-NMS
GRK: Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς
NAS: the beloved physician, sends you his greetings,
KJV: the beloved physician, and
INT: Luke the physician beloved

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page