3547. νομοδιδάσκαλος (nomodidaskalos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3547. νομοδιδάσκαλος (nomodidaskalos) — 3 Occurrences

Luke 5:17 N-NMP
GRK: Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι οἳ ἦσαν
NAS: and there were [some] Pharisees and teachers of the law sitting
KJV: and doctors of the law sitting by,
INT: Pharisees and teachers of the law who were

Acts 5:34 N-NMS
GRK: ὀνόματι Γαμαλιήλ νομοδιδάσκαλος τίμιος παντὶ
NAS: Gamaliel, a teacher of the Law, respected
KJV: Gamaliel, a doctor of the law, had in reputation
INT: by name Gamaliel a teacher of the law honored by all

1 Timothy 1:7 N-NMP
GRK: θέλοντες εἶναι νομοδιδάσκαλοι μὴ νοοῦντες
NAS: wanting to be teachers of the Law, even though they do not understand
KJV: to be teachers of the law;
INT: wishing to be law-teachers not understanding

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page