901. βαθύς (bathus)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 901. βαθύς (bathus) — 4 Occurrences

Luke 24:1 Adj-GMS
GRK: σαββάτων ὄρθρου βαθέως ἐπὶ τὸ
INT: week morning very early to the

John 4:11 Adj-NNS
GRK: φρέαρ ἐστὶν βαθύ πόθεν οὖν
NAS: with and the well is deep; where
KJV: the well is deep: from whence then
INT: well is deep from where then

Acts 20:9 Adj-DMS
GRK: καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ
NAS: sinking into a deep sleep;
KJV: being fallen into a deep sleep:
INT: overpowered by sleep deep as talked

Revelation 2:24 Adj-ANP
GRK: ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ Σατανᾶ
NAS: have not known the deep things of Satan,
INT: knew the depths of Satan

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page