8141. shanah
Strong's Exhaustive Concordance
whole age, long, old, yearly

(in plura or (feminine) shanah {shaw-naw'}; from shanah; a year (as a revolution of time) -- + whole age, X long, + old, year(X -ly).

see HEBREW shanah

Forms and Transliterations
בְּשָׁנָ֔ה בְּשָׁנָ֖ה בְּשָׁנָ֣ה בְּשָׁנָֽה׃ בְשָׁנָ֑ה בְשָׁנָ֔ה בְשָׁנָ֗ה בְשָׁנָֽה׃ בִּשְׁנַ֛ת בִּשְׁנַ֣ת בִּשְׁנַ֤ת בִּשְׁנַ֥ת בִּשְׁנַ֨ת בִּשְׁנַת֙ בִּשְׁנַת֩ בִּשְׁנַת־ בִשְׁנַ֨ת בַּשָּׁנִ֑ים בַּשָּׁנִ֛ים בַּשָּׁנִ֣ים בַּשָּׁנָ֑ה בַּשָּׁנָ֖ה בַּשָּׁנָ֛ה בַּשָּׁנָ֜ה בַּשָּׁנָ֡ה בַּשָּׁנָ֣ה בַּשָּׁנָ֤ה בַּשָּׁנָ֥ה בַּשָּׁנָ֧ה בַּשָּׁנָ֨ה בַּשָּׁנָֽה׃ בַּשָּׁנָה֙ בַשָּׁנָ֣ה בַשָּׁנָ֨ה בַשָּׁנָה֩ בַּשָּׁנָה֙ בשנה בשנה׃ בשנים בשנת בשנת־ הַשָּׁנִ֔ים הַשָּׁנִ֗ים הַשָּׁנִ֜ים הַשָּׁנִ֣ים הַשָּׁנִ֥ים הַשָּׁנִֽים׃ הַשָּׁנִים֙ הַשָּׁנָ֑ה הַשָּׁנָ֔ה הַשָּׁנָ֗ה הַשָּׁנָ֛ה הַשָּׁנָ֜ה הַשָּׁנָ֣ה הַשָּׁנָ֥ה הַשָּׁנָֽה׃ הַשָּׁנָה֙ השנה השנה׃ השנים השנים׃ וְשָׁנִֽים׃ וְשָׁנִים֩ וְשָׁנָ֣ה וְשָׁנָֽה׃ וּ֝שְׁנֵיהֶ֗ם וּ֝שְׁנֹתֶ֗יךָ וּ֝שְׁנוֹתֶ֗יךָ וּ֝שְׁנוֹתָ֗ם וּבִשְׁנַ֣ת וּבִשְׁנַ֤ת וּבִשְׁנַ֨ת וּבִשְׁנַת֙ וּבַשָּׁנָ֣ה וּבַשָּׁנָ֥ה וּבַשָּׁנָ֨ה וּבַשָּׁנָה֙ וּבַשָּׁנָה֩ וּכְשָׁנִ֖ים וּשְׁנ֖וֹת וּשְׁנ֣וֹת וּשְׁנֵי֙ וּשְׁנַ֥ת וּשְׁנוֹתַ֪י ובשנה ובשנת וכשנים ושנה ושנה׃ ושנות ושנותי ושנותיך ושנותם ושני ושניהם ושנים ושנים׃ ושנת ושנתיך כְּשָׁנָ֣ה כִּשְׁנֵ֣י כשנה כשני לְשָׁנִ֣ים לְשָׁנִ֥ים לִשְׁנַ֥ת לִשְׁנָתַ֣יִם לַשָּׁנָ֖ה לַשָּׁנָ֗ה לַשָּׁנָ֛ה לַשָּׁנָ֞ה לשנה לשנים לשנת לשנתים מִשְּׁנַ֣ת מִשְּׁנַ֥ת מִשְּׁנַת֙ משנת נות נותיו נותיך נים שְׁ֝נ֗וֹת שְׁ֝נוֹתֶ֗יךָ שְׁ֝נוֹתָ֗יו שְׁנ֣וֹת שְׁנֵ֖י שְׁנֵ֣י שְׁנֵ֤י שְׁנֵ֥י שְׁנֵֽי־ שְׁנֵי֙ שְׁנַ֛ת שְׁנַ֣ת שְׁנַ֤ת שְׁנַ֥ת שְׁנַ֨ת שְׁנַֽת־ שְׁנַת֙ שְׁנַת־ שְׁנָת֖וֹ שְׁנָת֛וֹ שְׁנָת֜וֹ שְׁנָת֨וֹ שְׁנָתַ֖יִם שְׁנָתַ֣יִם שְׁנָתַ֥יִם שְׁנָתָ֖הּ שְׁנָתָ֛הּ שְׁנָתָֽיִם׃ שְׁנָתוֹ֙ שְׁנוֹתֵ֨ינוּ שְׁנוֹתֶֽיךָ׃ שְׁנוֹתַ֖י שְׁנוֹתָ֑יִךְ שְׁנוֹתָֽי׃ שָׁ֝נִ֗ים שָׁנִ֑ים שָׁנִ֔ים שָׁנִ֖ים שָׁנִ֗ים שָׁנִ֜ים שָׁנִ֡ים שָׁנִ֣ים שָׁנִ֣ים ׀ שָׁנִ֤ים שָׁנִ֥ים שָׁנִֽים׃ שָׁנִים֙ שָׁנֵ֣ינוּ שָׁנָ֑ה שָׁנָ֔ה שָׁנָ֔יו שָׁנָ֖ה שָׁנָ֗ה שָׁנָ֗יו שָׁנָ֛ה שָׁנָ֜ה שָׁנָ֡ה שָׁנָ֣ה שָׁנָ֣ה ׀ שָׁנָ֣יו שָׁנָ֤ה שָׁנָ֥ה שָׁנָ֧ה שָׁנָ֨ה שָׁנָ֨ה ׀ שָׁנָֽה׃ שָׁנָה֙ שָׁנָה֩ שָׁנָה֮ שָׁנִ֔ים שנה שנה׃ שנות שנותי שנותי׃ שנותיך שנותיך׃ שנותינו שני שני־ שניו שנים שנים׃ שנינו שנת שנת־ שנתה שנתו שנתים שנתים׃ baš·šā·nāh ḇaš·šā·nāh baš·šā·nîm bashshaNah bashshaNim baššānāh ḇaššānāh baššānîm bə·šā·nāh ḇə·šā·nāh bəšānāh ḇəšānāh beshaNah biš·naṯ ḇiš·naṯ biš·naṯ- bishNat bišnaṯ ḇišnaṯ bišnaṯ- haš·šā·nāh haš·šā·nîm hashshaNah hashshaNim haššānāh haššānîm kə·šā·nāh kəšānāh keshaNah kiš·nê kishNei kišnê laš·šā·nāh lashshaNah laššānāh lə·šā·nîm ləšānîm leshaNim liš·nā·ṯa·yim liš·naṯ lishNat lishnaTayim lišnaṯ lišnāṯayim miš·šə·naṯ mishsheNat miššənaṯ Nim nîm nō·w·ṯāw nō·w·ṯe·ḵā nō·wṯ Not noTav noTeicha nōwṯ nōwṯāw nōwṯeḵā šā·nāh šā·nāw šā·nê·nū šā·nîm šānāh šānāw šānênū šānîm šə·nā·ṯa·yim šə·nā·ṯā·yim šə·nā·ṯāh šə·nā·ṯōw šə·naṯ šə·naṯ- šə·nê šə·nê- šə·nō·w·ṯā·yiḵ šə·nō·w·ṯay šə·nō·w·ṯāy šə·nō·w·ṯe·ḵā šə·nō·w·ṯê·nū šə·nō·wṯ šənaṯ šənaṯ- šənāṯāh šənāṯayim šənāṯāyim šənāṯōw šənê šənê- šənōwṯ šənōwṯay šənōwṯāy šənōwṯāyiḵ šənōwṯeḵā šənōwṯênū shaNah shaNav shaNeinu shaNim sheNat shenaTah shenaTayim shenaTo sheNei sheNot shenoTai shenoTayich shenoTeicha shenoTeinu ū·ḇaš·šā·nāh ū·ḇiš·naṯ ū·ḵə·šā·nîm ū·šə·naṯ ū·šə·nê ū·šə·nê·hem ū·šə·nō·ṯe·ḵā ū·šə·nō·w·ṯām ū·šə·nō·w·ṯay ū·šə·nō·w·ṯe·ḵā ū·šə·nō·wṯ ūḇaššānāh ūḇišnaṯ ucheshaNim ūḵəšānîm ūšənaṯ ūšənê ūšənêhem ūšənōṯeḵā ūšənōwṯ ūšənōwṯām ūšənōwṯay ūšənōwṯeḵā usheNat usheNei usheneiHem usheNot ushenoTai ushenoTam ushenoTeicha uvashshaNah uvishNat vashshaNah veshaNah veshaNim vishNat wə·šā·nāh wə·šā·nîm wəšānāh wəšānîm
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
8140
Top of Page
Top of Page