ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 13
Revelation 13 Tischendorf
1καί ὁράω ἐκ ὁ θάλασσα θηρίον ἀναβαίνω ἔχω κέρας δέκα καί κεφαλή ἑπτά καί ἐπί ὁ κέρας αὐτός δέκα διάδημα καί ἐπί ὁ κεφαλή αὐτός ὄνομα βλασφημία 2καί ὁ θηρίον ὅς ὁράω εἰμί ὅμοιος πάρδαλις καί ὁ πούς αὐτός ὡς ἄρκτος καί ὁ στόμα αὐτός ὡς στόμα λέων καί δίδωμι αὐτός ὁ δράκων ὁ δύναμις αὐτός καί ὁ θρόνος αὐτός καί ἐξουσία μέγας 3καί εἷς ἐκ ὁ κεφαλή αὐτός ὡς σφάζω εἰς θάνατος καί ὁ πληγή ὁ θάνατος αὐτός θεραπεύω καί θαυμάζω ὅλος ὁ γῆ ὀπίσω ὁ θηρίον 4καί προσκυνέω ὁ δράκων ὅτι δίδωμι ὁ ἐξουσία ὁ θηρίον καί προσκυνέω ὁ θηρίον λέγω τίς ὅμοιος ὁ θηρίον καί τίς δύναμαι πολεμέω μετά αὐτός

5καί δίδωμι αὐτός στόμα λαλέω μέγας καί βλασφημία καί δίδωμι αὐτός ἐξουσία ποιέω μήν τεσσαράκοντα δύο 6καί ἀνοίγω ὁ στόμα αὐτός εἰς βλασφημία πρός ὁ θεός βλασφημέω ὁ ὄνομα αὐτός καί ὁ σκηνή αὐτός ὁ ἐν ὁ οὐρανός σκηνόω 7καί δίδωμι αὐτός ποιέω πόλεμος μετά ὁ ἅγιος καί νικάω αὐτός καί δίδωμι αὐτός ἐξουσία ἐπί πᾶς φυλή καί λαός καί γλῶσσα καί ἔθνος 8καί προσκυνέω αὐτός πᾶς ὁ κατοικέω ἐπί ὁ γῆ ὅς οὐ γράφω ὁ ὄνομα αὐτός ἐν ὁ βιβλίον ὁ ζωή ὁ ἀρνίον ὁ σφάζω ἀπό καταβολή κόσμος

9εἰ τὶς ἔχω οὖς ἀκούω 10εἰ τὶς εἰς αἰχμαλωσία εἰς αἰχμαλωσία ὑπάγω εἰ τὶς ἐν μάχαιρα ἀποκτείνω δεῖ αὐτός ἐν μάχαιρα ἀποκτείνω ὧδε εἰμί ὁ ὑπομονή καί ὁ πίστις ὁ ἅγιος

11καί ὁράω ἄλλος θηρίον ἀναβαίνω ἐκ ὁ γῆ καί ἔχω κέρας δύο ὅμοιος ἀρνίον καί λαλέω ὡς δράκων 12καί ὁ ἐξουσία ὁ πρῶτος θηρίον πᾶς ποιέω ἐνώπιον αὐτός καί ποιέω ὁ γῆ καί ὁ ἐν αὐτός κατοικέω ἵνα προσκυνέω ὁ θηρίον ὁ πρῶτος ὅς θεραπεύω ὁ πληγή ὁ θάνατος αὐτός 13καί ποιέω σημεῖον μέγας ἵνα καί πῦρ ποιέω καταβαίνω ἐκ ὁ οὐρανός εἰς ὁ γῆ ἐνώπιον ὁ ἄνθρωπος 14καί πλανάω ὁ κατοικέω ἐπί ὁ γῆ διά ὁ σημεῖον ὅς δίδωμι αὐτός ποιέω ἐνώπιον ὁ θηρίον λέγω ὁ κατοικέω ἐπί ὁ γῆ ποιέω εἰκών ὁ θηρίον ὅς ἔχω ὁ πληγή ὁ μάχαιρα καί ζάω 15καί δίδωμι αὐτός δίδωμι πνεῦμα ὁ εἰκών ὁ θηρίον ἵνα καί λαλέω ὁ εἰκών ὁ θηρίον καί ποιέω ὅσος ἐάν μή προσκυνέω ὁ εἰκών ὁ θηρίον ἀποκτείνω 16καί ποιέω πᾶς ὁ μικρός καί ὁ μέγας καί ὁ πλούσιος καί ὁ πτωχός καί ὁ ἐλεύθερος καί ὁ δοῦλος ἵνα δίδωμι αὐτός χάραγμα ἐπί ὁ χείρ αὐτός ὁ δεξιός ἤ ἐπί ὁ μέτωπον αὐτός 17ἵνα μή τὶς δύναμαι ἀγοράζω ἤ πωλέω εἰ μή ὁ ἔχω ὁ χάραγμα ὁ ὄνομα ὁ θηρίον ἤ ὁ ἀριθμός ὁ ὄνομα αὐτός 18ὧδε ὁ σοφία εἰμί ὁ ἔχω νοῦς ψηφίζω ὁ ἀριθμός ὁ θηρίον ἀριθμός γάρ ἄνθρωπος εἰμί καί ὁ ἀριθμός αὐτός χξϛ

Tischendorf's 8th edition Greek New Testament

Bible Hub
Revelation 12
Top of Page
Top of Page