Mashali 10
Proverbs 10 WLC
1משלי שלמה פ בן חכם ישמח־אב ובן כסיל תוגת אמו׃

2לא־יועילו אוצרות רשע וצדקה תציל ממות׃

3לא־ירעיב יהוה נפש צדיק והות רשעים יהדף׃

4ראש עשה כף־רמיה ויד חרוצים תעשיר׃

5אגר בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש׃

6ברכות לראש צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃

7זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב׃

8חכם־לב יקח מצות ואויל פתים ילבט׃

9הולך בתם ילך בטח ומעקש דרכיו יודע׃

10קרץ עין יתן עצבת ואויל פתים ילבט׃

11מקור חיים פי צדיק ופי רשעים יכסה חמס׃

12נאה תעורר מדנים ועל כל־פשעים תכסה אהבה׃

13בשפתי נבון תמצא חכמה ושבט לגו חסר־לב׃

14חכמים יצפנו־דעת ופי־אויל מחתה קרבה׃

15הון עשיר קרית עזו מחתת דלים רישם׃

16פעלת צדיק לחיים תבואת רשע לחטאת׃

17ארח לחיים שומר מוסר ועוזב תוכחת מתעה׃

18מכסה נאה שפתי־שקר ומוצא דבה הוא כסיל׃

19ברב דברים לא יחדל־פשע וחשך שפתיו משכיל׃

20כסף נבחר לשון צדיק לב רשעים כמעט׃

21שפתי צדיק ירעו רבים ואוילים בחסר־לב ימותו׃

22ברכת יהוה היא תעשיר ולא־יוסף עצב עמה׃

23כשחוק לכסיל עשות זמה וחכמה לאיש תבונה׃

24מגורת רשע היא תבואנו ותאות צדיקים יתן׃

25כעבור סופה ואין רשע וצדיק יסוד עולם׃

26כחמץ ׀ לשנים וכעשן לעינים כן העצל לשלחיו׃

27יראת יהוה תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה׃

28תוחלת צדיקים שמחה ותקות רשעים תאבד׃

29מעוז לתם דרך יהוה ומחתה לפעלי און׃

30צדיק לעולם בל־ימוט ורשעים לא ישכנו־ארץ׃

31פי־צדיק ינוב חכמה ולשון תהפכות תכרת׃

32שפתי צדיק ידעון רצון ופי רשעים תהפכות׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Proverbs 9
Top of Page
Top of Page