T'hilim 135
Psalm 135 WLC
1הללו יה ׀ הללו את־שם יהוה הללו עבדי יהוה׃

2עמדים בבית יהוה בחצרות בית אלהינו׃

3הללו־יה כי־טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים׃

4כי־יעקב בחר לו יה ישראל לסגלתו׃

5כי אני ידעתי כי־גדול יהוה ואדנינו מכל־אלהים׃

6כל אשר־חפץ יהוה עשה בשמים ובארץ בימים וכל־תהומות׃

7מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא־רוח מאוצרותיו׃

8הכה בכורי מצרים מאדם עד־בהמה׃

9שלח ׀ אתות ומפתים בתוככי מצרים בפרעה ובכל־עבדיו׃

10הכה גוים רבים והרג מלכים עצומים׃

11לסיחון ׀ מלך האמרי ולעוג מלך הבשן ולכל ממלכות כנען׃

12ונתן ארצם נחלה נחלה לישראל עמו׃

13יהוה שמך לעולם יהוה זכרך לדר־ודר׃

14כי־ידין יהוה עמו ועל־עבדיו יתנחם׃

15עצבי הגוים כסף וזהב מעשה ידי אדם׃

16פה־להם ולא ידברו עינים להם ולא יראו׃

17אזנים להם ולא יאזינו אף אין־יש־רוח בפיהם׃

18כמוהם יהיו עשיהם כל אשר־בטח בהם׃

19בית ישראל ברכו את־יהוה בית אהרן ברכו את־יהוה׃

20בית הלוי ברכו את־יהוה יראי יהוה ברכו את־יהוה׃

21ברוך יהוה ׀ מציון שכן ירושלם הללו־יה׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Psalm 134
Top of Page
Top of Page