5259. hupo
Strong's Concordance
hupo: by, under
Original Word: ὑπό
Part of Speech: Preposition
Transliteration: hupo
Phonetic Spelling: (hoop-o')
Short Definition: by, under, about
Definition: by, under, about.
HELPS Word-studies

5259 hypó (a preposition) – properly, under, often meaning "under authority" of someone working directly as a subordinate (under someone/something else).

[5259 (hypó), before a smooth breathing mark becomes hph.]

Thayer's Greek Lexicon
STRONGS NT 5259: ὑπό

ὑπό (i. e. Latinsub (Curtius, § 393)), preposition, under, in secular authors used with the genitive, dative, and accusative, but in the N. T. with the genitive and accusative only. (On the use and the omission of elision with it before words beginning with a vowel, see WH's Appendix, p. 146{b}; Tdf Proleg., p. 4, (addenda et emendanda).)

I. with the genitive (cf. Winers Grammar, 364 (342), 368f, (346); Buttmann, § 147, 29), it is used:

1. properly, in a local sense, of situation or position under something higher, as ὑπό χτονος, often from Homer down; ἐπί γῆς καί ὑπό γῆς χρυσός, Plato, legg. 5, p. 728 a.; hence,

2. metaphorically, of the efficient cause, as that under the power of which an event is conceived of as being; here the Latin uses or ἀβ, and the English by; thus a. after passive verbs — with the genitive of a person: Matthew 1:22; Matthew 2:15; Mark 1:5; Mark 2:3; ( L T Tr WH); Luke 2:18; ( Rec.); John 10:14 R G; ; Acts 4:11; Acts 15:4; ( L T Tr WH); Romans 15:15 (R G L); 1 Corinthians 1:11; 2 Corinthians 1:4, 16; Galatians 1:11; Ephesians 2:11; Philippians 3:12; 1 Thessalonians 1:4; 2 Thessalonians 2:13; Hebrews 3:4, and in many other passages; φωνῆς ἐνεχθείσης ὑπό τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, when a voice was brought by the majestic glory (cf. R. V. marginal reading), i. e. came down to him from God, 2 Peter 1:17; after γίνομαι, to be done, effected, Luke 9:7 R L in brackets; Luke 13:17; Luke 23:8; Ephesians 5:12; γίνεται τίνι ἐπιβουλή, Acts 20:3; ἐπιτιμία ὑπό τῶν πλειόνων, namely, ἐπιτιμηθεισα, 2 Corinthians 2:6; — with the genitive of a thing: Matthew 8:24; Matthew 11:7; Matthew 14:24; Luke 7:24; Luke 8:14 (see πορεύω, at the end); John 8:9; Acts 27:41; Romans 3:21; Romans 12:21; 1 Corinthians 10:29; 2 Corinthians 5:4; Ephesians 5:13; Colossians 2:18; James 1:14; James 2:9; James 3:4, 6; 2 Peter 2:7, 17; Jude 1:12; Revelation 6:13.

b. with neuter verbs, and with active verbs which carry a passive meaning: πάσχειν ὑπό τίνος, Matthew 17:12; Mark 5:26; 1 Thessalonians 2:14 (Homer, Iliad 11, 119; Thucydides 1, 77; Xenophon, symp. 1, 9; Cyril 6, 1, 36; Hier. 7, 8); ἀπολέσθαι, to perish, 1 Corinthians 10:9f (very often in secular authors from Herodotus 3, 32 on); ὑπομένειν τί, Hebrews 12:3 (cf. ἀντιλογία, 2); λαμβάνειν namely, πληγάς, to be beaten, 2 Corinthians 11:24; after a term purely active, of a force by which something is bidden to be done: ἀποκτεῖναι ἐν ῤομφαία καί ὑπό τῶν θηρίων τῆς γῆς, by the wild beasts, Revelation 6:8 (cf. 9:18 Rec.) (so ὠλεσε θυμόν ὑφ' Ἐκτορος, Homer, Iliad 17, 616; cf. Matthiae, ii., p. 1393; (Buttmann, 341 (293))).

II. with the accusative (Winer's Grammar, § 49, k.);

1. of motion, in answer to the question 'whither?': to come ὑπό τήν στέγην, Matthew 8:8; Luke 7:6; ἐπισυνάγειν, Matthew 23:37; Luke 13:34; with verbs of putting or placing: Matthew 5:15; Mark 4:21; Luke 11:33; 1 Corinthians 15:25; of placing under or subjecting, Luke 7:8; Romans 7:14; Romans 16:20; 1 Corinthians 15:27; Galatians 3:22; Galatians 4:3; Ephesians 1:22; 1 Peter 5:6; ἔχω τινα ὑπ' ἐμαυτόν, Matthew 8:9; Luke 7:8, γίνεσθαι, born under i. e. subject to, Galatians 4:4; of falling, tropically, James 5:12 (where Rst εἰς ὑπκρισιν).

2. of situation, position, tarrying: after κατασκηνοῦν, Mark 4:32; κάθημαι, James 2:3; with the verb εἶναι: (to and under) in a local or proper sense, John 1:48(49); Acts 4:12; Romans 3:13; 1 Corinthians 10:1; ὑπό (τόν) ὀυρνανος namely, χώρα, Luke 17:24; πάσῃ κτίσει τῇ ὑπό τόν οὐρανοῦ, namely, οὔσῃ, Colossians 1:23; τά ὑπό τόν οὐρανόν namely, ὄντα, Acts 2:5 (τά ὑπό σελήνην, Philo de vit. Moys. ii., § 12); εἶναι ὑπό τινα or τί, to be under, i. e. subject to the power of, any person or thing: Romans 3:9; Romans 6:14, 15; 1 Corinthians 9:20; Galatians 3:10, 25; Galatians 4:2, 21; Galatians 5:18; 1 Timothy 6:1; ὑπό ἐξουσίαν namely, ὤν, Matthew 8:9 (where L WH brackets read ὑπό ἐξουσίαν τασσόμενος (set under authority), so also the Sinaiticus manuscript); οἱ ὑπό νόμον, namely, ὄντες, 1 Corinthians 9:20; Galatians 4:5 (ὑπό ἐκπληξιν εἶναι, Protevangelium Jacobi, 18). τηρεῖν τινα, Jude 1:6; φρουρεῖσθαι, Galatians 3:23.

3. of time, like the Latinsub (cf.sub vespe. ram), equivalent to about (see examples from the Greek writings in Passow, p. 2111{a}; (Liddell and Scott, under the word, C. III.)): ὑπό τόν ὄρθρον, about daybreak, Acts 5:21. This preposition occurs with the accusative nowhere else in the N. T. The apostle John uses it only twice with the genitive (John 14:21; 3 John 1:12 — three times, if John 10:14 R G is counted (cf. John 8:9)), and once with the accusative (John 1:48 (49)).

III. in Composition ὑπό denotes:

1. locality, under: ὑποκάτω, ὑποπόδιον, ὑπωπιάζω, ὑποδέω; of the goal of motion, i. e. ὑπό τί, as ὑποδέχομαι (under one's roof); ὑπολαμβάνω (to receive by standing under); ὑποβάλλω, ὑποτίθημι; tropically, in expressions of subjection, compliance, etc., as ὑπακούω, ὑπακοή, ὑπηκως, ὑπόδικος, ὕπανδρος, ὑπάγω, ὑπολείπω, ὑποχωρέω.

2. small in degree, slightly, as ὑποπνέω.

Strong's Exhaustive Concordance
by, from, in, of, under, with.

A primary preposition; under, i.e. (with the genitive case) of place (beneath), or with verbs (the agency or means, through); (with the accusative case) of place (whither (underneath) or where (below) or time (when (at)) -- among, by, from, in, of, under, with. In the comparative, it retains the same general applications, especially of inferior position or condition, and specially, covertly or moderately.

Forms and Transliterations
υπ υπ' ὑπ' υπο υπό ὑπό ὑπὸ υφ υφ' ὑφ' hyp' hyph' hypo hypó hypò up uph upo
Links
Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts
Englishman's Concordance
Strong's Greek 5259
222 Occurrences


ὑπ' — 25 Occ.
ὑφ' — 9 Occ.
ὑπὸ — 188 Occ.

Matthew 1:22 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ
KJV: which was spoken of the Lord by
INT: that having been spoken by the Lord through

Matthew 2:15 Prep
GRK: τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου διὰ
KJV: which was spoken of the Lord by
INT: that having been spoken by Lord through

Matthew 2:16 Prep
GRK: ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων
KJV: he was mocked of the wise men,
INT: that he had been tricked by the magi

Matthew 3:6 Prep
GRK: Ἰορδάνῃ ποταμῷ ὑπ' αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι
KJV: And were baptized of him in
INT: Jordan River by him confessing

Matthew 3:13 Prep
GRK: τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ' αὐτοῦ
KJV: John, to be baptized of him.
INT: to be baptized by him

Matthew 3:14 Prep
GRK: χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ βαπτισθῆναι
KJV: need to be baptized of thee, and
INT: need have by you to be baptized

Matthew 4:1 Prep
GRK: τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ πνεύματος
KJV: was Jesus led up of the Spirit into
INT: the wilderness by the Spirit

Matthew 4:1 Prep
GRK: πνεύματος πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου
KJV: to be tempted of the devil.
INT: Spirit to be tempted by the devil

Matthew 5:13 Prep
GRK: ἔξω καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
KJV: and to be trodden under foot of men.
INT: out to be trampled upon by men

Matthew 5:15 Prep
GRK: τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον
NAS: and put it under a basket,
KJV: put it under a bushel, but
INT: put it under a basket

Matthew 6:2 Prep
GRK: ὅπως δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
KJV: they may have glory of men.
INT: that they might have glory from the men

Matthew 8:8 Prep
GRK: ἵνα μου ὑπὸ τὴν στέγην
NAS: for You to come under my roof,
KJV: thou shouldest come under my
INT: that of me under the roof

Matthew 8:9 Prep
GRK: ἄνθρωπός εἰμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος
NAS: a man under authority,
KJV: am a man under authority, having
INT: a man am under authority I appoint

Matthew 8:9 Prep
GRK: τασσόμενος ἔχων ὑπ' ἐμαυτὸν στρατιώτας
NAS: with soldiers under me; and I say
KJV: having soldiers under me: and
INT: I appoint having under myself soldiers

Matthew 8:24 Prep
GRK: πλοῖον καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων
KJV: was covered with the waves:
INT: boat was covered by the waves

Matthew 10:22 Prep
GRK: ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ
KJV: ye shall be hated of all [men] for
INT: you will be hated by all on account of

Matthew 11:7 Prep
GRK: θεάσασθαι κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον
KJV: A reed shaken with the wind?
INT: to look at a reed by [the] wind shaken

Matthew 11:27 Prep
GRK: μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός
KJV: are delivered unto me of my Father:
INT: to me were delivered by the Father

Matthew 14:8 Prep
GRK: δὲ προβιβασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς
KJV: she, being before instructed of her
INT: and having been urged on by the mother

Matthew 14:24 Prep
GRK: ἀπεῖχεν βασανιζόμενον ὑπὸ τῶν κυμάτων
KJV: of the sea, tossed with waves: for
INT: being tossed by the waves

Matthew 17:12 Prep
GRK: μέλλει πάσχειν ὑπ' αὐτῶν
NAS: is going to suffer at their hands.
KJV: of man suffer of them.
INT: is about to suffer from them

Matthew 19:12 Prep
GRK: οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
KJV: which were made eunuchs of men: and
INT: who were made eunuchs by men

Matthew 20:23 Prep
GRK: οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός
KJV: it is prepared of my
INT: for whom it has been prepared by the Father

Matthew 22:31 Prep
GRK: ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ
KJV: was spoken unto you by God, saying,
INT: having been spoken to you by God

Matthew 23:7 Prep
GRK: καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων
KJV: and to be called of men, Rabbi,
INT: and to be called by men

222 Occurrences

5258
Top of Page
Top of Page