ἀποθνήσκει
Englishman's Concordance
ἀποθνήσκει (apothnēskei) — 5 Occurrences

John 21:23 V-PIA-3S
GRK: ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει οὐκ εἶπεν
NAS: that that disciple would not die; yet
KJV: should not die: yet Jesus
INT: that not dies not said

John 21:23 V-PIA-3S
GRK: ὅτι οὐκ ἀποθνήσκει ἀλλ' Ἐὰν
NAS: did not say to him that he would not die, but [only], If
KJV: He shall not die; but, If
INT: That not he dies but If

Romans 6:9 V-PIA-3S
GRK: νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει θάνατος αὐτοῦ
NAS: is never to die again;
KJV: from the dead dieth no more; death
INT: dead no more dies death him

Romans 14:7 V-PIA-3S
GRK: οὐδεὶς ἑαυτῷ ἀποθνήσκει
NAS: and not one dies for himself;
KJV: and no man dieth to himself.
INT: no one to himself dies

Hebrews 10:28 V-PIA-3S
GRK: τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνήσκει
NAS: the Law of Moses dies without mercy
KJV: Moses' law died without mercy
INT: three witnesses dies

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page