βόσκοντες
Englishman's Concordance
βόσκοντες (boskontes) — 3 Occurrences

Matthew 8:33 V-PPA-NMP
GRK: Οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον καὶ
NAS: The herdsmen ran away, and went
KJV: And they that kept them fled, and
INT: Those moreover [who] fed [them] fled and

Mark 5:14 V-PPA-NMP
GRK: Καὶ οἱ βόσκοντες αὐτοὺς ἔφυγον
NAS: Their herdsmen ran away and reported
KJV: And they that fed the swine fled,
INT: And those who fed them fled

Luke 8:34 V-PPA-NMP
GRK: δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγονὸς
NAS: When the herdsmen saw
KJV: When they that fed [them] saw
INT: moreover those who fed [them] what had taken place

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page