διωκόμενοι
Englishman's Concordance
διωκόμενοι (diōkomenoi) — 2 Occurrences

1 Corinthians 4:12 V-PPM/P-NMP
GRK: λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν διωκόμενοι ἀνεχόμεθα
NAS: we bless; when we are persecuted, we endure;
KJV: we bless; being persecuted, we suffer it:
INT: Railed at we bless persecuted we endure

2 Corinthians 4:9 V-PPM/P-NMP
GRK: διωκόμενοι ἀλλ' οὐκ
NAS: persecuted, but not forsaken;
KJV: Persecuted, but not
INT: persecuted but not

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page