ἐγέννησεν
Englishman's Concordance
ἐγέννησεν (egennēsen) — 42 Occurrences

Matthew 1:2 V-AIA-3S
GRK: Ἀβραὰμ ἐγέννησεν τὸν Ἰσαάκ
NAS: Abraham was the father of Isaac, Isaac
KJV: Abraham begat Isaac; and
INT: Abraham was father of Issac

Matthew 1:2 V-AIA-3S
GRK: Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ
NAS: Isaac the father of Jacob,
KJV: and Isaac begat Jacob; and
INT: Isaac moreover was father of Jacob

Matthew 1:2 V-AIA-3S
GRK: Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰούδαν
NAS: and Jacob the father of Judah
KJV: and Jacob begat Judas and
INT: Jacob moreover was father of Judah

Matthew 1:3 V-AIA-3S
GRK: Ἰούδας δὲ ἐγέννησεν τὸν Φαρὲς
NAS: Judah was the father of Perez
KJV: And Judas begat Phares and
INT: Judah moreover was father of Perez

Matthew 1:3 V-AIA-3S
GRK: Φαρὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑσρώμ
NAS: Perez was the father of Hezron,
KJV: and Phares begat Esrom; and
INT: Perez moreover was father of Hezron

Matthew 1:3 V-AIA-3S
GRK: Ἑσρὼμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀράμ
NAS: and Hezron the father of Ram.
KJV: and Esrom begat Aram;
INT: Hezron moreover was father of Ram

Matthew 1:4 V-AIA-3S
GRK: Ἀρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμιναδάβ
NAS: Ram was the father of Amminadab,
KJV: And Aram begat Aminadab; and
INT: Ram moreover was father of Amminadab

Matthew 1:4 V-AIA-3S
GRK: Ἀμιναδὰβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ναασσών
NAS: Amminadab the father of Nahshon,
KJV: and Aminadab begat Naasson; and
INT: Amminadab moreover was father of Nahshon

Matthew 1:4 V-AIA-3S
GRK: Ναασσὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαλμών
NAS: and Nahshon the father of Salmon.
KJV: and Naasson begat Salmon;
INT: Nahshon moreover was father of Salmon

Matthew 1:5 V-AIA-3S
GRK: Σαλμὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Βοὲς
NAS: Salmon was the father of Boaz
KJV: And Salmon begat Booz of
INT: Salmon moreover was father of Boaz

Matthew 1:5 V-AIA-3S
GRK: Βοὲς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωβὴδ
NAS: Boaz was the father of Obed
KJV: and Booz begat Obed of
INT: Boaz moreover was father of Obed

Matthew 1:5 V-AIA-3S
GRK: Ἰωβὴδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεσσαί
NAS: by Ruth, and Obed the father of Jesse.
KJV: and Obed begat Jesse;
INT: Obed moreover was father of Jesse

Matthew 1:6 V-AIA-3S
GRK: Ἰεσσαὶ δὲ ἐγέννησεν τὸν Δαυὶδ
NAS: Jesse was the father of David
KJV: And Jesse begat David the king;
INT: Jesse moreover was father of David

Matthew 1:6 V-AIA-3S
GRK: Δαυὶδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σολομῶνα
NAS: David was the father of Solomon
KJV: David the king begat Solomon of
INT: David moreover was father of Solomon

Matthew 1:7 V-AIA-3S
GRK: Σολομὼν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ῥοβοάμ
NAS: Solomon was the father of Rehoboam,
KJV: And Solomon begat Roboam; and
INT: Solomon moreover was father of Rehoboam

Matthew 1:7 V-AIA-3S
GRK: Ῥοβοὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιά
NAS: Rehoboam the father of Abijah,
KJV: and Roboam begat Abia; and
INT: Rehoboam moreover was father of Abijah

Matthew 1:7 V-AIA-3S
GRK: Ἀβιὰ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀσάφ
NAS: and Abijah the father of Asa.
KJV: and Abia begat Asa;
INT: Abijah moreover was father of Asa

Matthew 1:8 V-AIA-3S
GRK: Ἀσὰφ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσαφάτ
NAS: Asa was the father of Jehoshaphat,
KJV: And Asa begat Josaphat; and
INT: Asa moreover was father of Jehoshaphat

Matthew 1:8 V-AIA-3S
GRK: Ἰωσαφὰτ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωράμ
NAS: Jehoshaphat the father of Joram,
KJV: and Josaphat begat Joram; and
INT: Jehoshaphat moreover was father of Joram

Matthew 1:8 V-AIA-3S
GRK: Ἰωρὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ὀζίαν
NAS: and Joram the father of Uzziah.
KJV: and Joram begat Ozias;
INT: Joram moreover was father of Uzziah

Matthew 1:9 V-AIA-3S
GRK: Ὀζίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωαθάμ
NAS: Uzziah was the father of Jotham,
KJV: And Ozias begat Joatham; and
INT: Uzziah moreover was father of Jotham

Matthew 1:9 V-AIA-3S
GRK: Ἰωαθὰμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχάζ
NAS: Jotham the father of Ahaz,
KJV: and Joatham begat Achaz; and
INT: Jotham moreover was father of Ahaz

Matthew 1:9 V-AIA-3S
GRK: Ἀχὰζ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἑζεκίαν
NAS: and Ahaz the father of Hezekiah.
KJV: and Achaz begat Ezekias;
INT: Ahaz moreover was father of Hezekiah

Matthew 1:10 V-AIA-3S
GRK: Ἑζεκίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Μανασσῆ
NAS: Hezekiah was the father of Manasseh,
KJV: And Ezekias begat Manasses; and
INT: Hezekiah moreover was father of Manasseh

Matthew 1:10 V-AIA-3S
GRK: Μανασσῆς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀμώς
NAS: Manasseh the father of Amon, and Amon
KJV: and Manasses begat Amon; and
INT: Manasseh moreover was father of Amos

Matthew 1:10 V-AIA-3S
GRK: Ἀμὼς δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσίαν
NAS: of Amon, and Amon the father of Josiah.
KJV: and Amon begat Josias;
INT: Amos moreover was father of Josiah

Matthew 1:11 V-AIA-3S
GRK: Ἰωσίας δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰεχονίαν
NAS: Josiah became the father of Jeconiah
KJV: And Josias begat Jechonias and
INT: Josiah moreover was father of Jechoniah

Matthew 1:12 V-AIA-3S
GRK: Βαβυλῶνος Ἰεχονίας ἐγέννησεν τὸν Σαλαθιήλ
NAS: Jeconiah became the father
KJV: Jechonias begat Salathiel;
INT: to Babylon Jechoniah was father of Shealtiel

Matthew 1:12 V-AIA-3S
GRK: Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ζοροβάβελ
NAS: became the father of Shealtiel,
KJV: and Salathiel begat Zorobabel;
INT: Shealtiel moreover was father of Zerubbabel

Matthew 1:13 V-AIA-3S
GRK: Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀβιούδ
NAS: Zerubbabel was the father of Abihud,
KJV: And Zorobabel begat Abiud; and
INT: Zerubbabel moreover was father of Abiud

Matthew 1:13 V-AIA-3S
GRK: Ἀβιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιακίμ
NAS: Abihud the father of Eliakim,
KJV: and Abiud begat Eliakim; and
INT: Abiud moreover was father of Eliakim

Matthew 1:13 V-AIA-3S
GRK: Ἐλιακὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀζώρ
NAS: and Eliakim the father of Azor.
KJV: and Eliakim begat Azor;
INT: Eliakim moreover was father of Azor

Matthew 1:14 V-AIA-3S
GRK: Ἀζὼρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Σαδώκ
NAS: Azor was the father of Zadok, Zadok
KJV: And Azor begat Sadoc; and
INT: Azor moreover was father of Zadok

Matthew 1:14 V-AIA-3S
GRK: Σαδὼκ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἀχίμ
NAS: Zadok the father of Achim,
KJV: and Sadoc begat Achim; and
INT: Zadok moreover was father of Achim

Matthew 1:14 V-AIA-3S
GRK: Ἀχὶμ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλιούδ
NAS: and Achim the father of Eliud.
KJV: and Achim begat Eliud;
INT: Achim moreover was father of Eliud

Matthew 1:15 V-AIA-3S
GRK: Ἐλιοὺδ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἐλεάζαρ
NAS: Eliud was the father of Eleazar,
KJV: And Eliud begat Eleazar; and
INT: Eliud moreover was father of Eleazar

Matthew 1:15 V-AIA-3S
GRK: Ἐλεάζαρ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ματθάν
NAS: Eleazar the father of Matthan, and Matthan
KJV: and Eleazar begat Matthan; and
INT: Eleazar moreover was father of Matthan

Matthew 1:15 V-AIA-3S
GRK: Ματθὰν δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰακώβ
NAS: of Matthan, and Matthan the father of Jacob.
KJV: and Matthan begat Jacob;
INT: Matthan moreover was father of Jacob

Matthew 1:16 V-AIA-3S
GRK: Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησεν τὸν Ἰωσὴφ
NAS: Jacob was the father of Joseph
KJV: And Jacob begat Joseph the husband
INT: Jacob moreover was father of Joseph

Luke 1:57 V-AIA-3S
GRK: αὐτήν καὶ ἐγέννησεν υἱόν
NAS: to give birth, and she gave birth
KJV: and she brought forth a son.
INT: her and she bore a son

Acts 7:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὕτως ἐγέννησεν τὸν Ἰσαὰκ
NAS: and so [Abraham] became the father of Isaac,
KJV: and so [Abraham] begat Isaac, and
INT: and thus he fathered Isaac

Acts 7:29 V-AIA-3S
GRK: Μαδιάμ οὗ ἐγέννησεν υἱοὺς δύο
NAS: where he became the father of two
KJV: of Midian, where he begat two sons.
INT: of Midian where he fathered sons two

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1080
97 Occurrences


ἐγέννησα — 2 Occ.
ἐγέννησαν — 1 Occ.
ἐγέννησεν — 42 Occ.
ἐγεννήθη — 7 Occ.
ἐγεννήθημεν — 1 Occ.
ἐγεννήθης — 1 Occ.
ἐγεννήθησαν — 3 Occ.
γεγέννηκά — 3 Occ.
γεγέννημαι — 2 Occ.
γεγεννημένα — 1 Occ.
γεγεννημένον — 4 Occ.
γεγεννημένος — 4 Occ.
γεγεννημένου — 1 Occ.
γεγεννήμεθα — 1 Occ.
γεγέννηται — 5 Occ.
γεννᾶται — 1 Occ.
γεννήσαντα — 1 Occ.
γεννήσῃ — 1 Occ.
γεννήσει — 1 Occ.
γεννηθῇ — 3 Occ.
γεννηθῆναι — 3 Occ.
γεννηθεὶς — 3 Occ.
γεννηθὲν — 1 Occ.
γεννηθέντων — 1 Occ.
γεννηθέντος — 1 Occ.
γεννώμενον — 1 Occ.
γεννῶσα — 1 Occ.
γεννῶσιν — 1 Occ.
Additional Entries
γενεαλογούμενος — 1 Occ.
γενεαλογίαις — 1 Occ.
γενεαλογίας — 1 Occ.
γενεσίοις — 2 Occ.
γενέσει — 1 Occ.
γενέσεως — 3 Occ.
γένεσις — 1 Occ.
γενετῆς — 1 Occ.
ἐγέννησα — 2 Occ.
ἐγέννησαν — 1 Occ.
ἐγεννήθη — 7 Occ.
ἐγεννήθημεν — 1 Occ.
ἐγεννήθης — 1 Occ.
ἐγεννήθησαν — 3 Occ.
γεγέννηκά — 3 Occ.
γεγέννημαι — 2 Occ.
γεγεννημένα — 1 Occ.
γεγεννημένον — 4 Occ.
γεγεννημένος — 4 Occ.
γεγεννημένου — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page