γνῶτε
Englishman's Concordance
γνῶτε (gnōte) — 6 Occurrences

Luke 21:20 V-AMA-2P
GRK: Ἰερουσαλήμ τότε γνῶτε ὅτι ἤγγικεν
NAS: then recognize that her desolation
KJV: armies, then know that the desolation
INT: Jerusalem then know that has drawn near

John 10:38 V-ASA-2P
GRK: πιστεύετε ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε
NAS: so that you may know and understand
KJV: that ye may know, and
INT: believe that you might understand and might believe

John 19:4 V-ASA-2P
GRK: ἔξω ἵνα γνῶτε ὅτι οὐδεμίαν
NAS: Him out to you so that you may know that I find
KJV: to you, that ye may know that I find
INT: out that you might know that not any

2 Corinthians 2:4 V-ASA-2P
GRK: ἀγάπην ἵνα γνῶτε ἣν ἔχω
NAS: that you would be made sorrowful, but that you might know the love
KJV: but that ye might know the love which
INT: love that you might know which I have

Ephesians 6:22 V-ASA-2P
GRK: τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ περὶ
NAS: purpose, so that you may know about
KJV: that ye might know our
INT: purpose that you might know the things concerning

Colossians 4:8 V-ASA-2P
GRK: τοῦτο ἵνα γνῶτε τὰ περὶ
NAS: very purpose, that you may know about
KJV: that he might know your
INT: purpose that you might know the things concerning

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1097
222 Occurrences


ἐγίνωσκεν — 4 Occ.
ἐγίνωσκον — 1 Occ.
ἔγνω — 16 Occ.
ἔγνωκα — 2 Occ.
ἐγνώκαμεν — 6 Occ.
ἔγνωκαν — 1 Occ.
ἔγνωκάς — 1 Occ.
ἐγνώκατε — 5 Occ.
ἐγνώκειτε — 1 Occ.
ἔγνωκεν — 3 Occ.
ἐγνωκέναι — 1 Occ.
ἐγνωκότες — 1 Occ.
ἔγνων — 6 Occ.
ἔγνως — 3 Occ.
ἔγνωσαν — 17 Occ.
ἔγνωσται — 1 Occ.
ἐγνώσθη — 2 Occ.
γίνωσκε — 1 Occ.
γινώσκῃ — 1 Occ.
γινώσκητε — 1 Occ.
γινώσκει — 12 Occ.
γινώσκειν — 2 Occ.
γινώσκεις — 7 Occ.
γινώσκεται — 2 Occ.
γινώσκετε — 22 Occ.
γινωσκέτω — 3 Occ.
γινώσκω — 7 Occ.
γινώσκωμεν — 1 Occ.
γινώσκων — 2 Occ.
γινώσκωσιν — 1 Occ.
γινώσκομεν — 9 Occ.
γινωσκομένη — 1 Occ.
γινώσκοντες — 6 Occ.
γινώσκουσί — 1 Occ.
γινώσκουσιν — 1 Occ.
γνῷ — 4 Occ.
γνῶναι — 15 Occ.
γνῷς — 1 Occ.
γνώσῃ — 1 Occ.
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
γνῶτε — 6 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Additional Entries
γνώσεσθε — 6 Occ.
γνώσεται — 1 Occ.
γνῶσιν — 1 Occ.
γνώσομαι — 2 Occ.
γνωσόμεθα — 1 Occ.
γνώσονται — 3 Occ.
γνωσθῇ — 1 Occ.
γνωσθήσεται — 4 Occ.
γνωσθήτω — 1 Occ.
γνωσθέντες — 1 Occ.
Γνῶθι — 1 Occ.
γνώτω — 1 Occ.
γνοῖ — 3 Occ.
γνόντα — 1 Occ.
γνόντες — 5 Occ.
γνοὺς — 12 Occ.
Γλεύκους — 1 Occ.
γλυκὺ — 4 Occ.
γλῶσσα — 7 Occ.
γλῶσσαι — 4 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page