λυπηθῆναι
Englishman's Concordance
λυπηθῆναι (lypēthēnai) — 1 Occurrence

2 Corinthians 7:11 V-ANP
GRK: κατὰ θεὸν λυπηθῆναι πόσην κατειργάσατο
NAS: godly sorrow, has produced
KJV: that ye sorrowed after
INT: according to God to have been grieved how much it produced

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page