μέλη
Englishman's Concordance
μέλη (melē) — 22 Occurrences

Romans 6:13 N-ANP
GRK: παριστάνετε τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα
NAS: and do not go on presenting the members of your body to sin
KJV: your members [as] instruments
INT: be yielding the members of you instruments

Romans 6:13 N-ANP
GRK: καὶ τὰ μέλη ὑμῶν ὅπλα
NAS: from the dead, and your members [as] instruments
KJV: your members [as] instruments
INT: and the members of you instruments

Romans 6:19 N-ANP
GRK: παρεστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα
NAS: as you presented your members as slaves
KJV: your members servants
INT: you yielded the members of you in bondage

Romans 6:19 N-ANP
GRK: παραστήσατε τὰ μέλη ὑμῶν δοῦλα
NAS: present your members as slaves
KJV: your members servants
INT: yield the members of you in bondage

Romans 12:4 N-ANP
GRK: σώματι πολλὰ μέλη ἔχομεν τὰ
NAS: as we have many members in one body
KJV: we have many members in one
INT: body many members we have

Romans 12:4 N-NNP
GRK: τὰ δὲ μέλη πάντα οὐ
NAS: and all the members do not have
KJV: and all members have not
INT: and [the] members all not

Romans 12:5 N-NNP
GRK: εἷς ἀλλήλων μέλη
NAS: and individually members one
KJV: every one members one of another.
INT: one of each other members

1 Corinthians 6:15 N-NNP
GRK: σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστίν
NAS: that your bodies are members of Christ?
KJV: are the members of Christ?
INT: bodies of you members of Christ are

1 Corinthians 6:15 N-ANP
GRK: οὖν τὰ μέλη τοῦ χριστοῦ
NAS: take away the members of Christ
KJV: take the members of Christ,
INT: then the members of the Christ

1 Corinthians 6:15 N-ANP
GRK: ποιήσω πόρνης μέλη μὴ γένοιτο
NAS: and make them members of a prostitute?
KJV: and make [them] the members of an harlot?
INT: shall I make [them] of a prostitute members never may it be

1 Corinthians 12:12 N-ANP
GRK: ἐστιν καὶ μέλη πολλὰ ἔχει
NAS: many members, and all
KJV: hath many members, and all
INT: is and members many has

1 Corinthians 12:12 N-NNP
GRK: δὲ τὰ μέλη τοῦ σώματος
NAS: and all the members of the body,
KJV: and all the members of that one body,
INT: moreover the members of the body

1 Corinthians 12:18 N-ANP
GRK: ἔθετο τὰ μέλη ἓν ἕκαστον
NAS: God has placed the members, each one
KJV: God set the members every one
INT: set the members one each

1 Corinthians 12:20 N-NNP
GRK: πολλὰ μὲν μέλη ἓν δὲ
NAS: there are many members, but one
KJV: [are they] many members, yet but
INT: many even [are the] members one however

1 Corinthians 12:22 N-NNP
GRK: τὰ δοκοῦντα μέλη τοῦ σώματος
NAS: truer that the members of the body
KJV: more those members of the body,
INT: the which seem members of the body

1 Corinthians 12:25 N-NNP
GRK: μεριμνῶσιν τὰ μέλη
NAS: in the body, but [that] the members may have
KJV: but [that] the members should have
INT: might have concern the members

1 Corinthians 12:26 N-NNP
GRK: πάντα τὰ μέλη εἴτε δοξάζεται
NAS: all the members suffer
KJV: all the members suffer with it;
INT: all the members if be glorified

1 Corinthians 12:26 N-NNP
GRK: πάντα τὰ μέλη
NAS: all the members rejoice
KJV: all the members rejoice with it.
INT: all the members

1 Corinthians 12:27 N-NNP
GRK: Χριστοῦ καὶ μέλη ἐκ μέρους
NAS: body, and individually members of it.
KJV: of Christ, and members in particular.
INT: of Christ and members in particular

Ephesians 4:25 N-NNP
GRK: ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη
NAS: [of you] WITH HIS NEIGHBOR, for we are members of one another.
KJV: for we are members one of another.
INT: we are of one another members

Ephesians 5:30 N-NNP
GRK: ὅτι μέλη ἐσμὲν τοῦ
NAS: because we are members of His body.
KJV: For we are members of his body,
INT: for members we are of the

Colossians 3:5 N-ANP
GRK: οὖν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ
NAS: consider the members of your earthly
KJV: therefore your members which are upon
INT: therefore the members which [are] on

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page