οἶκός
Englishman's Concordance
οἶκός (oikos) — 18 Occurrences

Matthew 21:13 N-NMS
GRK: Γέγραπται Ὁ οἶκός μου οἶκος
NAS: to them, It is written, MY HOUSE SHALL BE CALLED
KJV: My house shall be called
INT: It has been written the house of me a house

Matthew 21:13 N-NMS
GRK: οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται
NAS: SHALL BE CALLED A HOUSE OF PRAYER;
KJV: shall be called the house of prayer;
INT: house of me a house of prayer will be called

Matthew 23:38 N-NMS
GRK: ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος
NAS: Behold, your house is being left
KJV: Behold, your house is left unto you
INT: to you the house of you desolate

Mark 11:17 N-NMS
GRK: ὅτι Ὁ οἶκός μου οἶκος
NAS: to them, Is it not written, MY HOUSE SHALL BE CALLED
KJV: My house shall be called of all
INT: the house of me a house

Mark 11:17 N-NMS
GRK: οἶκός μου οἶκος προσευχῆς κληθήσεται
NAS: SHALL BE CALLED A HOUSE OF PRAYER
KJV: nations the house of prayer?
INT: house of me a house of prayer will be called

Luke 11:17 N-NMS
GRK: ἐρημοῦται καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον
NAS: is laid waste; and a house [divided] against
KJV: and a house [divided] against
INT: is brought to desolation and a house against a house

Luke 13:35 N-NMS
GRK: ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν λέγω
NAS: Behold, your house is left
KJV: Behold, your house is left unto you
INT: to you the house of you I say

Luke 14:23 N-NMS
GRK: μου ὁ οἶκος
NAS: in, so that my house may be filled.
KJV: that my house may be filled.
INT: of me the house

Luke 19:46 N-NMS
GRK: ἔσται ὁ οἶκός μου οἶκος
NAS: to them, It is written, AND MY HOUSE SHALL BE A HOUSE
KJV: It is written, My house is the house
INT: will be the house of me a house

Luke 19:46 N-NMS
GRK: οἶκός μου οἶκος προσευχῆς ὑμεῖς
NAS: AND MY HOUSE SHALL BE A HOUSE OF PRAYER,'
KJV: house is the house of prayer: but
INT: house of me a house of prayer you

Acts 2:36 N-NMS
GRK: γινωσκέτω πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι
NAS: let all the house of Israel
KJV: let all the house of Israel know
INT: let know all [the] house of Israel that

Acts 7:42 N-NMS
GRK: τῇ ἐρήμῳ οἶκος Ἰσραήλ
NAS: IN THE WILDERNESS, WAS IT, O HOUSE OF ISRAEL?
KJV: of the prophets, O ye house of Israel,
INT: the wilderness O house of Israel

Acts 11:14 N-NMS
GRK: πᾶς ὁ οἶκός σου
NAS: you and all your household.'
KJV: all thy house shall be saved.
INT: all the house of you

Acts 16:15 N-NMS
GRK: καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς παρεκάλεσεν
NAS: And when she and her household had been baptized,
KJV: her household, she besought
INT: and the house of her she begged

Acts 16:31 N-NMS
GRK: καὶ ὁ οἶκός σου
NAS: and you will be saved, you and your household.
KJV: and thy house.
INT: and the house of you

Hebrews 3:4 N-NMS
GRK: πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό
NAS: For every house is built by someone,
KJV: For every house is builded by
INT: every indeed house is built by

Hebrews 3:6 N-NMS
GRK: αὐτοῦ οὗ οἶκός ἐσμεν ἡμεῖς
NAS: whose house we are, if
KJV: house; whose house are we,
INT: of him whose house are we

1 Peter 2:5 N-NMS
GRK: ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς εἰς
NAS: up as a spiritual house for a holy
KJV: a spiritual house, an holy
INT: living are being built up a house spiritual into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page