παραμυθούμενοι
Englishman's Concordance
παραμυθούμενοι (paramythoumenoi) — 2 Occurrences

John 11:31 V-PPM/P-NMP
GRK: οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν ἰδόντες
NAS: who were with her in the house, and consoling her, when they saw
KJV: and comforted her,
INT: house and consoling her having seen

1 Thessalonians 2:12 V-PPM/P-NMP
GRK: ὑμᾶς καὶ παραμυθούμενοι καὶ μαρτυρόμενοι
INT: you and comforting and testifying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page