1250. διακόσιοι (diakosioi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1250. διακόσιοι (diakosioi) — 8 Occurrences

Mark 6:37 Adj-GNP
GRK: ἀγοράσωμεν δηναρίων διακοσίων ἄρτους καὶ
NAS: and spend two hundred denarii
KJV: and buy two hundred pennyworth
INT: shall we buy denarii two hundred of bread and

John 6:7 Adj-GNP
GRK: ὁ Φίλιππος Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι
NAS: answered Him, Two hundred denarii
KJV: him, Two hundred pennyworth
INT: Philip For two hundred denari loaves

John 21:8 Adj-GMP
GRK: ἀπὸ πηχῶν διακοσίων σύροντες τὸ
NAS: but about one hundred yards
KJV: as it were two hundred cubits,)
INT: from cubits two hundred dragging the

Acts 23:23 Adj-AMP
GRK: Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν
NAS: and said, Get two hundred soldiers
KJV: Make ready two hundred soldiers
INT: Prepare soldiers two hundred that they might go

Acts 23:23 Adj-AMP
GRK: καὶ δεξιολάβους διακοσίους ἀπὸ τρίτης
NAS: Get two hundred soldiers ready
KJV: and spearmen two hundred, at the third
INT: and spearmen two hundred for the third

Acts 27:37 Adv
GRK: πλοίῳ ὡς διακόσιαι ἑβδομήκοντα ἕξ
NAS: of us in the ship were two hundred and seventy-six
KJV: the ship two hundred threescore
INT: ship thus two hundred seventy six

Revelation 11:3 Adj-AFP
GRK: ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα περιβεβλημένοι
KJV: a thousand two hundred [and] threescore
INT: days a thousand two hundred [and] sixty clothed in

Revelation 12:6 Adj-AFP
GRK: ἡμέρας χιλίας διακοσίας ἑξήκοντα
NAS: for one thousand two hundred and sixty
KJV: a thousand two hundred [and] threescore
INT: days one thousand two hundred [and] sixty

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page