διακοσίους
Englishman's Concordance
διακοσίους (diakosious) — 2 Occurrences

Acts 23:23 Adj-AMP
GRK: Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους ὅπως πορευθῶσιν
NAS: and said, Get two hundred soldiers
KJV: Make ready two hundred soldiers
INT: Prepare soldiers two hundred that they might go

Acts 23:23 Adj-AMP
GRK: καὶ δεξιολάβους διακοσίους ἀπὸ τρίτης
NAS: Get two hundred soldiers ready
KJV: and spearmen two hundred, at the third
INT: and spearmen two hundred for the third

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page