2007. ἐπιτίθημι (epitithémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2007. ἐπιτίθημι (epitithémi) — 39 Occurrences

Matthew 9:18 V-AMA-2S
GRK: ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες τὴν χεῖρά
NAS: but come and lay Your hand
KJV: but come and lay thy hand
INT: but having come lay the hand

Matthew 19:13 V-ASA-3S
GRK: τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς καὶ
NAS: to Him so that He might lay His hands
KJV: he should put [his] hands on them, and
INT: [his] hands he might lay on them and

Matthew 19:15 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας
NAS: After laying His hands
KJV: [his] hands on them,
INT: And having laid [his] hands

Matthew 21:7 V-AIA-3P
GRK: πῶλον καὶ ἐπέθηκαν ἐπ' αὐτῶν
NAS: and the colt, and laid their coats
KJV: the colt, and put on them
INT: colt and put upon them

Matthew 23:4 V-PIA-3P
GRK: δυσβάστακτα καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς
NAS: burdens and lay them on men's
KJV: and lay [them] on
INT: hard to bear and lay [them] on the

Matthew 27:29 V-AIA-3P
GRK: ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν ἐπὶ τῆς
NAS: of thorns, they put it on His head,
KJV: of thorns, they put [it] upon his
INT: of thorns they put [it] on the

Matthew 27:37 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς
NAS: His head they put up the charge against
KJV: And set up over his
INT: And they put up over the

Mark 3:16 V-AIA-3S
GRK: δώδεκα καὶ ἐπέθηκεν ὄνομα τῷ
NAS: Simon (to whom He gave the name
KJV: And Simon he surnamed Peter;
INT: twelve And he added [the] name to

Mark 3:17 V-AIA-3S
GRK: Ἰακώβου καὶ ἐπέθηκεν αὐτοῖς ὀνόματα
NAS: of James (to them He gave the name
KJV: and he surnamed them
INT: of James and he added to them [the] name

Mark 5:23 V-ASA-2S
GRK: ἵνα ἐλθὼν ἐπιθῇς τὰς χεῖρας
NAS: [please] come and lay Your hands
KJV: and lay thy hands
INT: [I pray] that having come you would lay the hands

Mark 6:5 V-APA-NMS
GRK: ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας
NAS: except that He laid His hands
KJV: save that he laid his hands
INT: on a few sick having laid the hands

Mark 7:32 V-ASA-3S
GRK: αὐτὸν ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν
NAS: and they implored Him to lay His hand
KJV: him to put his hand upon him.
INT: him that he might lay on him the

Mark 8:23 V-APA-NMS
GRK: ὄμματα αὐτοῦ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας
NAS: on his eyes and laying His hands
KJV: his eyes, and put his hands upon him,
INT: eyes of him having laid the hands

Mark 8:25 V-AIA-3S
GRK: εἶτα πάλιν ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας
INT: Then again he laid the hands

Mark 16:18 V-FIA-3P
GRK: ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ καλῶς
NAS: [poison], it will not hurt them; they will lay hands
KJV: hurt them; they shall lay hands on
INT: [the] sick hands they will lay and well

Luke 4:40 V-PPA-NMS
GRK: τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς
NAS: brought them to Him; and laying His hands
KJV: he laid his hands on every one
INT: the hands having laid he healed them

Luke 10:30 V-APA-NMP
GRK: καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες
NAS: and they stripped him and beat him, and went away
INT: and wounds having inflicted went away having left [him]

Luke 13:13 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς
NAS: And He laid His hands
KJV: he laid [his] hands on her: and
INT: And he laid upon her the

Luke 15:5 V-PIA-3S
GRK: καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς
NAS: When he has found it, he lays it on his shoulders,
KJV: when he hath found [it], he layeth [it] on
INT: And having found [it] he lays [it] on the

Luke 23:26 V-AIA-3P
GRK: ἀπ' ἀγροῦ ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν
NAS: in from the country, and placed on him the cross
KJV: him they laid the cross,
INT: from the country they put upon him the

John 9:15 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῖς Πηλὸν ἐπέθηκέν μου ἐπὶ
NAS: And he said to them, He applied clay
KJV: He said unto them, He put clay upon
INT: to them Clay he put of me on

John 19:2 V-AIA-3P
GRK: ἐξ ἀκανθῶν ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ
NAS: of thorns and put it on His head,
KJV: of thorns, and put [it] on his head,
INT: of thorns put [it] on of him the

Acts 6:6 V-AIA-3P
GRK: καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς
NAS: and after praying, they laid their hands
KJV: they laid [their] hands on them.
INT: and having prayed they laid on them the

Acts 8:17 V-IIA-3P
GRK: τότε ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας
NAS: Then they [began] laying their hands
KJV: Then laid they [their] hands on
INT: Then they laid the hands

Acts 8:19 V-ASA-1S
GRK: ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς χεῖρας
NAS: on whom I lay my hands
KJV: whomsoever I lay hands,
INT: on whom if I might lay the hands

Acts 9:12 V-APA-AMS
GRK: εἰσελθόντα καὶ ἐπιθέντα αὐτῷ τὰς
NAS: come in and lay his hands
KJV: putting [his] hand on him, that
INT: having come and having put on him the

Acts 9:17 V-APA-NMS
GRK: οἰκίαν καὶ ἐπιθεὶς ἐπ' αὐτὸν
NAS: the house, and after laying his hands
KJV: the house; and putting his hands on
INT: house and having laid upon him

Acts 13:3 V-APA-NMP
GRK: προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας
NAS: and prayed and laid their hands
KJV: [their] hands on them,
INT: having prayed and having laid the hands

Acts 15:10 V-ANA
GRK: τὸν θεόν ἐπιθεῖναι ζυγὸν ἐπὶ
NAS: to the test by placing upon the neck
KJV: tempt ye God, to put a yoke upon
INT: God to put a yoke upon

Acts 15:28 V-PNM
GRK: μηδὲν πλέον ἐπιτίθεσθαι ὑμῖν βάρος
NAS: Spirit and to us to lay upon you no
KJV: and to us, to lay upon you no
INT: no further to lay upon you burden

Acts 16:23 V-APA-NMP
GRK: πολλὰς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς
NAS: When they had struck them with many
KJV: And when they had laid many
INT: many moreover having laid on them blows

Acts 18:10 V-FIM-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ
NAS: with you, and no man will attack you in order to harm
KJV: and no man shall set on thee to hurt
INT: and no one will attack you

Acts 19:6 V-APA-GMS
GRK: καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ
NAS: And when Paul had laid his hands
KJV: [his] hands upon them,
INT: And having laid on them

Acts 28:3 V-APA-GMS
GRK: πλῆθος καὶ ἐπιθέντος ἐπὶ τὴν
NAS: of sticks and laid them on the fire,
KJV: and laid [them] on
INT: quantity and having laid [them] on the

Acts 28:8 V-APA-NMS
GRK: καὶ προσευξάμενος ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας
NAS: in [to see] him and after he had prayed, he laid his hands
KJV: and laid his hands on him, and healed
INT: and having prayed having laid on the hands

Acts 28:10 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἀναγομένοις ἐπέθεντο τὰ πρὸς
NAS: and when we were setting sail, they supplied [us] with all
KJV: when we departed, they laded [us] with such things as
INT: and on setting sail they laid on [us] the things for

1 Timothy 5:22 V-PMA-2S
GRK: ταχέως μηδενὶ ἐπιτίθει μηδὲ κοινώνει
NAS: Do not lay hands upon anyone
KJV: hands suddenly on no man, neither
INT: quickly on no one lay nor share

Revelation 22:18 V-ASA-3S
GRK: ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ' αὐτά
NAS: if anyone adds to them, God will add
KJV: any man shall add unto
INT: If anyone should add to these things

Revelation 22:18 V-FIA-3S
GRK: ἐπ' αὐτά ἐπιθήσει ὁ θεὸς
NAS: to them, God will add to him the plagues
KJV: these things, God shall add unto him
INT: to these things will add God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page