2296. θαυμάζω (thaumazó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2296. θαυμάζω (thaumazó) — 44 Occurrences

Matthew 8:10 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν καὶ εἶπεν
NAS: heard [this], He marveled and said
KJV: heard [it], he marvelled, and
INT: Jesus marveled and said

Matthew 8:27 V-AIA-3P
GRK: δὲ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν λέγοντες Ποταπός
NAS: The men were amazed, and said,
KJV: the men marvelled, saying,
INT: and [the] men marveled saying What kind [of man]

Matthew 9:33 V-AIA-3P
GRK: κωφός καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι
NAS: and the crowds were amazed, [and were] saying,
KJV: and the multitudes marvelled, saying,
INT: mute [man] And marveled the crowds

Matthew 15:31 V-ANA
GRK: τὸν ὄχλον θαυμάσαι βλέποντας κωφοὺς
NAS: the crowd marveled as they saw
KJV: the multitude wondered, when they saw
INT: the crowds marveled seeing mute

Matthew 21:20 V-AIA-3P
GRK: οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν λέγοντες Πῶς
NAS: [this], the disciples were amazed and asked,
KJV: saw [it], they marvelled, saying,
INT: the disciples marveled saying How

Matthew 22:22 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν καὶ ἀφέντες
NAS: And hearing [this], they were amazed, and leaving
KJV: they had heard [these words], they marvelled, and
INT: And having heard they marveled and having left

Matthew 27:14 V-PNA
GRK: ῥῆμα ὥστε θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα
NAS: the governor was quite amazed.
KJV: that the governor marvelled greatly.
INT: word so that marveled the governor

Mark 5:20 V-IIA-3P
GRK: καὶ πάντες ἐθαύμαζον
NAS: for him; and everyone was amazed.
KJV: and all [men] did marvel.
INT: and all marveled

Mark 6:6 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐθαύμαζεν διὰ τὴν
NAS: And He wondered at their unbelief.
KJV: And he marvelled because
INT: And he marveled because of the

Mark 12:17 V-IIA-3P
GRK: θεῷ καὶ ἐξεθαύμαζον ἐπ' αὐτῷ
KJV: God's. And they marvelled at him.
INT: to God And they marveled at him

Mark 15:5 V-PNA
GRK: ἀπεκρίθη ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλᾶτον
NAS: so Pilate was amazed.
KJV: so that Pilate marvelled.
INT: answered so that marveled Pilate

Mark 15:44 V-AIA-3S
GRK: δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη
NAS: Pilate wondered if He was dead
KJV: And Pilate marvelled if he were
INT: and Pilate wondered if already

Luke 1:21 V-IIA-3P
GRK: Ζαχαρίαν καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ
NAS: for Zacharias, and were wondering at his delay
KJV: for Zacharias, and marvelled that he
INT: Zechariah and they marveled at the

Luke 1:63 V-AIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐθαύμασαν πάντες
NAS: And they were all astonished.
KJV: John. And they marvelled all.
INT: of him And they marveled all

Luke 2:18 V-AIA-3P
GRK: οἱ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν περὶ τῶν
NAS: who heard it wondered at the things which were told
KJV: they that heard [it] wondered at
INT: the [ones] having heard marveled concerning the things which

Luke 2:33 V-PPA-NMP
GRK: ἡ μήτηρ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς
NAS: and mother were amazed at the things which were being said
INT: the mother marveling at the things which

Luke 4:22 V-IIA-3P
GRK: αὐτῷ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς
NAS: were speaking well of Him, and wondering at the gracious
KJV: witness, and wondered at the gracious
INT: to him and marveled at the

Luke 7:9 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν καὶ
NAS: this, He marveled at him, and turned
KJV: these things, he marvelled at him,
INT: Jesus marveled at him and

Luke 8:25 V-AIA-3P
GRK: φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν λέγοντες πρὸς
NAS: They were fearful and amazed, saying
KJV: they being afraid wondered, saying
INT: having been afraid moreover they marveled saying to

Luke 9:43 V-PPA-GMP
GRK: Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν
NAS: But while everyone was marveling at all
KJV: But while they wondered every one
INT: all moreover were wondering at all

Luke 11:14 V-AIA-3P
GRK: κωφός Καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι
NAS: spoke; and the crowds were amazed.
KJV: and the people wondered.
INT: mute [man] And marveled the crowds

Luke 11:38 V-AIA-3S
GRK: Φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ
NAS: saw it, he was surprised that He had not first
KJV: saw [it], he marvelled that
INT: [the] Pharisee having seen [it] marveled that not

Luke 20:26 V-APA-NMP
GRK: λαοῦ καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ
NAS: of the people; and being amazed at His answer,
KJV: the people: and they marvelled at his
INT: people and having marveled at the

Luke 24:12 V-PPA-NMS
GRK: πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ γεγονός
NAS: to his home, marveling at what
KJV: and departed, wondering in himself
INT: in himself wondering at that which had come to pass

Luke 24:41 V-PPA-GMP
GRK: χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων εἶπεν αὐτοῖς
NAS: of their joy and amazement, He said
KJV: joy, and wondered, he said unto them,
INT: joy and were wondering he said to them

John 3:7 V-ASA-2S
GRK: μὴ θαυμάσῃς ὅτι εἶπόν
NAS: Do not be amazed that I said
KJV: Marvel not that
INT: not Do wonder that I said

John 4:27 V-IIA-3P
GRK: αὐτοῦ καὶ ἐθαύμαζον ὅτι μετὰ
NAS: came, and they were amazed that He had been speaking
KJV: and marvelled that
INT: of him and marveled that with

John 5:20 V-PSA-2P
GRK: ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε
NAS: than these, so that you will marvel.
KJV: that ye may marvel.
INT: that you might marvel

John 5:28 V-PMA-2P
GRK: μὴ θαυμάζετε τοῦτο ὅτι
NAS: Do not marvel at this; for an hour
KJV: Marvel not at this:
INT: not Marvel at this for

John 7:15 V-IIA-3P
GRK: ἐθαύμαζον οὖν οἱ
NAS: then were astonished, saying,
KJV: And the Jews marvelled, saying, How
INT: were marveling then the

John 7:21 V-PIA-2P
GRK: καὶ πάντες θαυμάζετε
NAS: deed, and you all marvel.
KJV: ye all marvel.
INT: and all you marvel

Acts 2:7 V-IIA-3P
GRK: δὲ καὶ ἐθαύμαζον λέγοντες οὐχ
NAS: They were amazed and astonished, saying,
KJV: and marvelled, saying
INT: moreover and marveled saying not

Acts 3:12 V-PIA-2P
GRK: Ἰσραηλῖται τί θαυμάζετε ἐπὶ τούτῳ
NAS: why are you amazed at this,
KJV: of Israel, why marvel ye at this?
INT: Israelites why wonder you at this

Acts 4:13 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἰδιῶται ἐθαύμαζον ἐπεγίνωσκόν τε
NAS: men, they were amazed, and [began] to recognize
KJV: men, they marvelled; and
INT: and untrained they marveled they recognized moreover

Acts 7:31 V-AIA-3S
GRK: Μωυσῆς ἰδὼν ἐθαύμαζεν τὸ ὅραμα
NAS: saw it, he marveled at the sight;
KJV: saw [it], he wondered at the sight:
INT: Moses having seen [it] marveled at the vision

Acts 13:41 V-AMA-2P
GRK: καταφρονηταί καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε
NAS: YOU SCOFFERS, AND MARVEL, AND PERISH;
KJV: ye despisers, and wonder, and perish:
INT: scoffers and wonder and perish

Galatians 1:6 V-PIA-1S
GRK: Θαυμάζω ὅτι οὕτως
NAS: I am amazed that you are so quickly
KJV: I marvel that ye are
INT: I am astonished that thus

2 Thessalonians 1:10 V-ANP
GRK: αὐτοῦ καὶ θαυμασθῆναι ἐν πᾶσιν
NAS: on that day, and to be marveled at among
KJV: saints, and to be admired in all
INT: of him and to be marveled at in all

1 John 3:13 V-PMA-2P
GRK: καὶ Μὴ θαυμάζετε ἀδελφοί εἰ
NAS: Do not be surprised, brethren, if
KJV: Marvel not, my
INT: and [do] not be surprised brothers if

Jude 1:16 V-PPA-NMP
GRK: λαλεῖ ὑπέρογκα θαυμάζοντες πρόσωπα ὠφελείας
NAS: arrogantly, flattering people
KJV: [words], having men's persons in admiration because
INT: speaks great swelling [words] admiring persons profit

Revelation 13:3 V-AIP-3S
GRK: ἐθεραπεύθη καὶ ἐθαυμάσθη ὅλη ἡ
NAS: earth was amazed [and followed] after
KJV: the world wondered after
INT: was healed and there was wonder all the

Revelation 17:6 V-AIA-1S
GRK: Ἰησοῦ Καὶ ἐθαύμασα ἰδὼν αὐτὴν
NAS: When I saw her, I wondered greatly.
KJV: her, I wondered with great
INT: of Jesus And I marveled having seen her

Revelation 17:7 V-AIA-2S
GRK: Διὰ τί ἐθαύμασας ἐγὼ ἐρῶ
NAS: to me, Why do you wonder? I will tell
KJV: Wherefore didst thou marvel? I
INT: because of why did you wonder I will tell

Revelation 17:8 V-FIP-3P
GRK: ὑπάγει καὶ θαυμασθήσονται οἱ κατοικοῦντες
NAS: of the world, will wonder when they see
KJV: on the earth shall wonder, whose names
INT: to go and will wonder they who dwell

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page