4336. προσεύχομαι (proseuchomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4336. προσεύχομαι (proseuchomai) — 86 Occurrences

Matthew 5:44 V-PMM/P-2P
GRK: ὑμῶν καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν
NAS: your enemies and pray for those
KJV: you, and pray for them which
INT: of you and pray for those who

Matthew 6:5 V-PSM/P-2P
GRK: Καὶ ὅταν προσεύχησθε οὐκ ἔσεσθε
NAS: When you pray, you are not to be like
KJV: And when thou prayest, thou shalt not
INT: And when you pray not you will be

Matthew 6:5 V-PNM/P
GRK: πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι ὅπως φανῶσιν
NAS: to stand and pray in the synagogues
KJV: they love to pray standing
INT: streets standing to pray so that they might be seen

Matthew 6:6 V-PSM/P-2S
GRK: δὲ ὅταν προσεύχῃ εἴσελθε εἰς
NAS: But you, when you pray, go
KJV: thou, when thou prayest, enter into
INT: moreover when you pray enter into

Matthew 6:6 V-AMM-2S
GRK: θύραν σου πρόσευξαι τῷ πατρί
NAS: your door and pray to your Father
KJV: thy door, pray to thy Father
INT: door of you pray to Father

Matthew 6:7 V-PPM/P-NMP
GRK: Προσευχόμενοι δὲ μὴ
NAS: And when you are praying, do not use meaningless repetition
KJV: But when ye pray, use not
INT: praying moreover not

Matthew 6:9 V-PMM/P-2P
GRK: Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς Πάτερ
NAS: Pray, then, in this way:
KJV: therefore pray ye:
INT: Thus therefore pray you Father

Matthew 14:23 V-ANM
GRK: κατ' ἰδίαν προσεύξασθαι ὀψίας δὲ
NAS: by Himself to pray; and when it was evening,
KJV: apart to pray: and
INT: apart himself to pray Evening moreover

Matthew 19:13 V-ASM-3S
GRK: αὐτοῖς καὶ προσεύξηται οἱ δὲ
NAS: His hands on them and pray; and the disciples
KJV: them, and pray: and the disciples
INT: on them and might pray moreover

Matthew 23:14 V-PP-NMP
GRK: προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι διὰ τοῦτο
KJV: long prayer: therefore
INT: as a pretext at great length praying Because of this

Matthew 24:20 V-PMM/P-2P
GRK: προσεύχεσθε δὲ ἵνα
NAS: But pray that your flight
KJV: But pray ye that your
INT: pray moreover that

Matthew 26:36 V-ASM-1S
GRK: ἀπελθὼν ἐκεῖ προσεύξωμαι
NAS: I go over there and pray.
KJV: while I go and pray yonder.
INT: having gone away over there I shall pray

Matthew 26:39 V-PPM/P-NMS
GRK: πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος καὶ λέγων
NAS: on His face and prayed, saying,
KJV: face, and prayed, saying, O my
INT: face of him praying and saying

Matthew 26:41 V-PMM/P-2P
GRK: γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα μὴ
NAS: Keep watching and praying that you may not enter
KJV: Watch and pray, that ye enter
INT: Watch and pray that not

Matthew 26:42 V-AIM-3S
GRK: δευτέρου ἀπελθὼν προσηύξατο λέγων Πάτερ
NAS: a second time and prayed, saying,
KJV: second time, and prayed, saying,
INT: a second time having gone away he prayed saying Father

Matthew 26:44 V-AIM-3S
GRK: πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο ἐκ τρίτου
NAS: and went away and prayed a third time,
KJV: again, and prayed the third time,
INT: again having gone away he prayed for [the] third time

Mark 1:35 V-IIM/P-3S
GRK: τόπον κἀκεῖ προσηύχετο
NAS: place, and was praying there.
KJV: place, and there prayed.
INT: a place and there was praying

Mark 6:46 V-ANM
GRK: τὸ ὄρος προσεύξασθαι
NAS: He left for the mountain to pray.
KJV: into a mountain to pray.
INT: the moutain to pray

Mark 11:24 V-PMM/P-2P
GRK: πάντα ὅσα προσεύχεσθε καὶ αἰτεῖσθε
NAS: for which you pray and ask,
KJV: ye desire, when ye pray, believe
INT: All things whatever praying also you ask

Mark 11:25 V-PPM/P-NMP
GRK: ὅταν στήκετε προσευχόμενοι ἀφίετε εἴ
NAS: you stand praying, forgive,
KJV: when ye stand praying, forgive, if
INT: when you may stand praying forgive if

Mark 12:40 V-PPM/P-NMP
GRK: προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι οὗτοι λήμψονται
NAS: and for appearance's sake offer long
KJV: make long prayers: these shall receive
INT: as a pretext at great length pray These will receive

Mark 13:18 V-PMM/P-2P
GRK: προσεύχεσθε δὲ ἵνα
NAS: But pray that it may not happen
KJV: And pray ye that your
INT: pray moreover that it

Mark 14:32 V-ASM-1S
GRK: ὧδε ἕως προσεύξωμαι
NAS: here until I have prayed.
KJV: here, while I shall pray.
INT: here while I shall pray

Mark 14:35 V-IIM/P-3S
GRK: γῆς καὶ προσηύχετο ἵνα εἰ
NAS: to the ground and [began] to pray that if
KJV: the ground, and prayed that, if
INT: earth and prayed that if

Mark 14:38 V-PMM/P-2P
GRK: γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε ἵνα μὴ
NAS: Keep watching and praying that you may not come
KJV: Watch ye and pray, lest ye enter
INT: Watch and pray that not

Mark 14:39 V-AIM-3S
GRK: πάλιν ἀπελθὼν προσηύξατο τὸν αὐτὸν
NAS: He went away and prayed, saying
KJV: he went away, and prayed, and spake
INT: again having gone away he prayed the same

Luke 1:10 V-PPM/P-NNS
GRK: τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ
NAS: of the people were in prayer outside
KJV: were praying without
INT: of the people praying outside at the

Luke 3:21 V-PPM/P-GMS
GRK: βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου ἀνεῳχθῆναι τὸν
NAS: baptized, and while He was praying, heaven
KJV: and praying, the heaven
INT: having been baptized and praying was opened the

Luke 5:16 V-PPM/P-NMS
GRK: ἐρήμοις καὶ προσευχόμενος
NAS: to the wilderness and pray.
KJV: the wilderness, and prayed.
INT: wilderness and praying

Luke 6:12 V-ANM
GRK: τὸ ὄρος προσεύξασθαι καὶ ἦν
NAS: to the mountain to pray, and He spent the whole night
KJV: a mountain to pray, and
INT: the mountain to pray and he was

Luke 6:28 V-PMM/P-2P
GRK: καταρωμένους ὑμᾶς προσεύχεσθε περὶ τῶν
NAS: who curse you, pray for those
KJV: and pray for
INT: curse you pray for those who

Luke 9:18 V-PPM/P-AMS
GRK: εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον κατὰ μόνας
NAS: that while He was praying alone,
KJV: he was alone praying, his disciples
INT: was he praying in solitary

Luke 9:28 V-ANM
GRK: τὸ ὄρος προσεύξασθαι
NAS: and went up on the mountain to pray.
KJV: into a mountain to pray.
INT: the mountain to pray

Luke 9:29 V-PNM/P
GRK: ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτὸν τὸ
NAS: And while He was praying, the appearance
KJV: as he prayed, the fashion of his
INT: as was praying he the

Luke 11:1 V-PPM/P-AMS
GRK: τόπῳ τινὶ προσευχόμενον ὡς ἐπαύσατο
NAS: that while Jesus was praying in a certain
KJV: he was praying in a certain
INT: a place a certain praying when he ceased

Luke 11:1 V-PNM/P
GRK: δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι καθὼς καὶ
NAS: teach us to pray just
KJV: teach us to pray, as John
INT: teach us to pray as also

Luke 11:2 V-PSM/P-2P
GRK: αὐτοῖς Ὅταν προσεύχησθε λέγετε Πάτερ
NAS: to them, When you pray, say:
KJV: unto them, When ye pray, say, Our
INT: to them When you pray say Father

Luke 18:1 V-PNM/P
GRK: δεῖν πάντοτε προσεύχεσθαι αὐτοὺς καὶ
NAS: they ought to pray and not to lose heart,
KJV: always to pray, and
INT: it behoves always to pray them and

Luke 18:10 V-ANM
GRK: τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι ὁ εἷς
NAS: up into the temple to pray, one
KJV: the temple to pray; the one
INT: the temple to pray the one

Luke 18:11 V-IIM/P-3S
GRK: πρὸς ἑαυτὸν προσηύχετο Ὁ θεός
NAS: stood and was praying this
KJV: stood and prayed thus
INT: by himself was praying God

Luke 20:47 V-PIM/P-3P
GRK: προφάσει μακρὰ προσεύχονται οὗτοι λήμψονται
NAS: and for appearance's sake offer long
KJV: long prayers: the same
INT: as a pretext at great length pray These will receive

Luke 22:40 V-PMM/P-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν
NAS: He said to them, Pray that you may not enter
KJV: unto them, Pray that ye enter
INT: he said to them Pray not to enter

Luke 22:41 V-IIM/P-3S
GRK: τὰ γόνατα προσηύχετο
NAS: and He knelt down and [began] to pray,
KJV: and kneeled down, and prayed,
INT: the knees he prayed

Luke 22:44 V-IIM/P-3S
GRK: ἀγωνίᾳ ἐκτενέστερον προσηύχετο καὶ ἐγένετο
NAS: in agony He was praying very
KJV: an agony he prayed more earnestly:
INT: agony more earnestly he prayed And became

Luke 22:46 V-PMM/P-2P
GRK: καθεύδετε ἀναστάντες προσεύχεσθε ἵνα μὴ
NAS: Get up and pray that you may not enter
KJV: sleep ye? rise and pray, lest ye enter
INT: sleep you Having risen up pray that not

Acts 1:24 V-APM-NMP
GRK: καὶ προσευξάμενοι εἶπαν Σὺ
NAS: And they prayed and said, You, Lord,
KJV: And they prayed, and said, Thou,
INT: And having prayed they said You

Acts 6:6 V-APM-NMP
GRK: ἀποστόλων καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς
NAS: the apostles; and after praying, they laid
KJV: and when they had prayed, they laid
INT: apostles and having prayed they laid on them

Acts 8:15 V-AIM-3P
GRK: οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο περὶ αὐτῶν
NAS: came down and prayed for them that they might receive
KJV: when they were come down, prayed for
INT: who having come down prayed for them

Acts 9:11 V-PIM/P-3S
GRK: ἰδοὺ γὰρ προσεύχεται
NAS: named Saul, for he is praying,
KJV: for, behold, he prayeth,
INT: Behold indeed he prays

Acts 9:40 V-AIM-3S
GRK: τὰ γόνατα προσηύξατο καὶ ἐπιστρέψας
NAS: down and prayed, and turning
KJV: and kneeled down, and prayed; and
INT: the knees he prayed And having turned

Acts 10:9 V-ANM
GRK: τὸ δῶμα προσεύξασθαι περὶ ὥραν
NAS: the sixth hour to pray.
KJV: the housetop to pray about
INT: the housetop to pray about hour

Acts 10:30 V-PPM/P-NMS
GRK: τὴν ἐνάτην προσευχόμενος ἐν τῷ
NAS: hour, I was praying in my house
KJV: at the ninth hour I prayed in my
INT: the ninth hour praying in the

Acts 11:5 V-PPM/P-NMS
GRK: πόλει Ἰόππῃ προσευχόμενος καὶ εἶδον
NAS: of Joppa praying; and in a trance
KJV: the city of Joppa praying: and in
INT: [the] city of Joppa praying and I saw

Acts 12:12 V-PPM/P-NMP
GRK: συνηθροισμένοι καὶ προσευχόμενοι
NAS: were gathered together and were praying.
INT: gathered together and are praying

Acts 13:3 V-APM-NMP
GRK: νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες
NAS: when they had fasted and prayed and laid
KJV: and prayed, and
INT: having fasted and having prayed and having laid

Acts 14:23 V-APM-NMP
GRK: ἐκκλησίαν πρεσβυτέρους προσευξάμενοι μετὰ νηστειῶν
NAS: church, having prayed with fasting,
KJV: church, and had prayed with
INT: church elders having prayed with fasting

Acts 16:25 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν
NAS: and Silas were praying and singing hymns of praise
KJV: Silas prayed, and sang praises
INT: and Silas praying were singing praises to

Acts 20:36 V-AIM-3S
GRK: πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο
NAS: down and prayed with them all.
KJV: kneeled down, and prayed with them
INT: all them he prayed

Acts 21:5 V-APM-NMP
GRK: τὸν αἰγιαλὸν προσευξάμενοι
NAS: on the beach and praying, we said farewell
KJV: on the shore, and prayed.
INT: the shore having prayed

Acts 22:17 V-PPM/P-GMS
GRK: Ἰερουσαλὴμ καὶ προσευχομένου μου ἐν
NAS: to Jerusalem and was praying in the temple,
KJV: even while I prayed in the temple,
INT: Jerusalem and on praying my in

Acts 28:8 V-APM-NMS
GRK: εἰσελθὼν καὶ προσευξάμενος ἐπιθεὶς τὰς
NAS: went in [to see] him and after he had prayed, he laid
KJV: and prayed, and laid
INT: having entered and having prayed having laid on the

Romans 8:26 V-ASM-1P
GRK: γὰρ τί προσευξώμεθα καθὸ δεῖ
NAS: how to pray as we should,
KJV: what we should pray for as
INT: indeed things which we should pray for as it behoves

1 Corinthians 11:4 V-PPM/P-NMS
GRK: πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων
NAS: [something] on his head while praying or
KJV: Every man praying or prophesying,
INT: Every man praying or prophesying

1 Corinthians 11:5 V-PPM/P-NFS
GRK: δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα
NAS: uncovered while praying or
KJV: woman that prayeth or
INT: moreover woman praying or prophesying

1 Corinthians 11:13 V-PNM/P
GRK: τῷ θεῷ προσεύχεσθαι
NAS: for a woman to pray to God
KJV: that a woman pray unto God
INT: to God to pray

1 Corinthians 14:13 V-PMM/P-3S
GRK: λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ
NAS: in a tongue pray that he may interpret.
KJV: in an [unknown] tongue pray that
INT: speaks with a tongue let him pray that he might interpret

1 Corinthians 14:14 V-PSM/P-1S
GRK: ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι γλώσσῃ τὸ
NAS: For if I pray in a tongue, my spirit
KJV: if I pray in an [unknown] tongue,
INT: if indeed I pray with a tongue the

1 Corinthians 14:14 V-PIM/P-3S
GRK: πνεῦμά μου προσεύχεται ὁ δὲ
NAS: my spirit prays, but my mind
KJV: my spirit prayeth, but my
INT: spirit of me prays but

1 Corinthians 14:15 V-FIM-1S
GRK: οὖν ἐστίν προσεύξομαι τῷ πνεύματι
NAS: is [the outcome] then? I will pray with the spirit
KJV: then? I will pray with the spirit,
INT: then is it I will pray with the Spirit

1 Corinthians 14:15 V-FIM-1S
GRK: τῷ πνεύματι προσεύξομαι δὲ καὶ
NAS: with the spirit and I will pray with the mind
KJV: and I will pray with the understanding
INT: with the Spirit I will pray however also

Ephesians 6:18 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ δεήσεως προσευχόμενοι ἐν παντὶ
NAS: prayer and petition pray at all times
KJV: Praying always with
INT: and supplication praying in every

Philippians 1:9 V-PIM/P-1S
GRK: καὶ τοῦτο προσεύχομαι ἵνα ἡ
NAS: And this I pray, that your love
KJV: And this I pray, that your
INT: and this I pray that the

Colossians 1:3 V-PPM/P-NMP
GRK: περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι
NAS: Jesus Christ, praying always for you,
KJV: Jesus Christ, praying always for
INT: for you praying

Colossians 1:9 V-PPM/P-NMP
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι
NAS: [of it], we have not ceased to pray for you and to ask
KJV: not cease to pray for you,
INT: for you praying and asking

Colossians 4:3 V-PPM/P-NMP
GRK: προσευχόμενοι ἅμα καὶ
NAS: praying at the same time
KJV: Withal praying also for
INT: praying at the same time also

1 Thessalonians 5:17 V-PMM/P-2P
GRK: ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε
NAS: pray without ceasing;
KJV: Pray without ceasing.
INT: unceasingly pray

1 Thessalonians 5:25 V-PMM/P-2P
GRK: Ἀδελφοί προσεύχεσθε καὶ περὶ
NAS: Brethren, pray for us.
KJV: [it].Brethren, pray for us.
INT: Brothers pray and for

2 Thessalonians 1:11 V-PIM/P-1P
GRK: ὃ καὶ προσευχόμεθα πάντοτε περὶ
NAS: also we pray for you always,
KJV: Wherefore also we pray always for
INT: which also we pray always for

2 Thessalonians 3:1 V-PMM/P-2P
GRK: Τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε ἀδελφοί περὶ
NAS: brethren, pray for us that the word
KJV: Finally, brethren, pray for us,
INT: Finally pray brothers for

1 Timothy 2:8 V-PNM/P
GRK: Βούλομαι οὖν προσεύχεσθαι τοὺς ἄνδρας
NAS: place to pray, lifting
KJV: therefore that men pray every where,
INT: I desire therefore to pray men

Hebrews 13:18 V-PMM/P-2P
GRK: Προσεύχεσθε περὶ ἡμῶν
NAS: Pray for us, for we are sure
KJV: Pray for us:
INT: Pray for us

James 5:13 V-PMM/P-3S
GRK: ἐν ὑμῖν προσευχέσθω εὐθυμεῖ τις
NAS: you suffering? [Then] he must pray. Is anyone
KJV: you afflicted? let him pray. Is any
INT: among you let him pray is cheerful anyone

James 5:14 V-AMM-3P
GRK: ἐκκλησίας καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν
NAS: of the church and they are to pray over
KJV: and let them pray over
INT: church and let them pray over him

James 5:17 V-AIM-3S
GRK: καὶ προσευχῇ προσηύξατο τοῦ μὴ
NAS: ours, and he prayed earnestly
KJV: and he prayed earnestly
INT: and with prayer he prayed [for it] not

James 5:18 V-AIM-3S
GRK: καὶ πάλιν προσηύξατο καὶ ὁ
NAS: Then he prayed again, and the sky
KJV: And he prayed again, and
INT: and again he prayed and

Jude 1:20 V-PPM/P-NMP
GRK: πνεύματι ἁγίῳ προσευχόμενοι
NAS: faith, praying in the Holy
KJV: most holy faith, praying in the Holy
INT: [the] Spirit Holy praying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4336

προσηύχετο — 5 Occ.
προσηύξαντο — 1 Occ.
προσηύξατο — 7 Occ.
προσεύχῃ — 1 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.
προσευχόμενος — 5 Occ.
προσευχομένου — 2 Occ.
προσευχόμεθα — 1 Occ.
προσεύχονται — 1 Occ.
πρόσευξαι — 1 Occ.
προσευξάμενοι — 5 Occ.
προσευξάμενος — 1 Occ.
προσεύξασθαι — 6 Occ.
προσευξάσθωσαν — 1 Occ.
προσεύξηται — 1 Occ.
προσεύξωμαι — 2 Occ.
προσευξώμεθα — 1 Occ.
προσεύξομαι — 2 Occ.
Additional Entries
προσευχαί — 2 Occ.
προσευχαῖς — 6 Occ.
προσευχάς — 3 Occ.
προσευχῇ — 13 Occ.
προσευχὴν — 2 Occ.
προσευχῆς — 6 Occ.
προσευχῶν — 5 Occ.
προσηύχετο — 5 Occ.
προσηύξαντο — 1 Occ.
προσηύξατο — 7 Occ.
προσεύχησθε — 2 Occ.
προσεύχεσθαι — 6 Occ.
προσεύχεσθε — 14 Occ.
προσευχέσθω — 2 Occ.
προσεύχεται — 2 Occ.
προσεύχωμαι — 1 Occ.
προσεύχομαι — 1 Occ.
προσευχομένη — 1 Occ.
Προσευχόμενοι — 11 Occ.
προσευχόμενον — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page