4978. σχίσμα (schisma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4978. σχίσμα (schisma) — 8 Occurrences

Matthew 9:16 N-NNS
GRK: καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται
NAS: and a worse tear results.
KJV: and the rent is made
INT: and a worse tear takes place

Mark 2:21 N-NNS
GRK: καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται
NAS: and a worse tear results.
KJV: the old, and the rent is made worse.
INT: And worse a tear takes place

John 7:43 N-NNS
GRK: σχίσμα οὖν ἐγένετο
NAS: So a division occurred in the crowd
KJV: there was a division among
INT: A division therefore occurred

John 9:16 N-NNS
GRK: ποιεῖν καὶ σχίσμα ἦν ἐν
NAS: signs? And there was a division among
KJV: And there was a division among them.
INT: do And a division was among

John 10:19 N-NNS
GRK: Σχίσμα πάλιν ἐγένετο
NAS: A division occurred again
KJV: There was a division therefore again
INT: A division again there was

1 Corinthians 1:10 N-NNP
GRK: ἐν ὑμῖν σχίσματα ἦτε δὲ
NAS: and that there be no divisions among
KJV: no divisions among
INT: among you divisions you be moreover

1 Corinthians 11:18 N-ANP
GRK: ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν
NAS: I hear that divisions exist
KJV: that there be divisions among
INT: church I hear divisions among you

1 Corinthians 12:25 N-NNS
GRK: μὴ ᾖ σχίσμα ἐν τῷ
NAS: that there may be no division in the body,
KJV: there should be no schism in the body;
INT: not there might be division in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page