4983. σῶμα (sóma)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4983. σῶμα (sóma) — 142 Occurrences

Matthew 5:29 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ
NAS: for your whole body to be thrown
KJV: whole body should be cast
INT: all the body of you be cast

Matthew 5:30 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς
NAS: for your whole body to go
KJV: whole body should be cast
INT: all the body of you into

Matthew 6:22 N-GNS
GRK: λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ
NAS: is the lamp of the body; so then
KJV: The light of the body is the eye:
INT: lamp of the body is the

Matthew 6:22 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν
NAS: your whole body will be full of light.
KJV: thy whole body shall be full of light.
INT: [the] whole body of you light

Matthew 6:23 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν
NAS: your whole body will be full of darkness.
KJV: whole body shall be
INT: all the body of you dark

Matthew 6:25 N-DNS
GRK: μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί
NAS: nor for your body, [as to] what
KJV: your body, what
INT: nor the body of you what

Matthew 6:25 N-NNS
GRK: καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος
NAS: than food, and the body more
KJV: meat, and the body than raiment?
INT: and the body than clothing

Matthew 10:28 N-ANS
GRK: ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα τὴν δὲ
NAS: who kill the body but are unable
KJV: them which kill the body, but are
INT: kill the body those however

Matthew 10:28 N-ANS
GRK: ψυχὴν καὶ σῶμα ἀπολέσαι ἐν
NAS: both soul and body in hell.
KJV: soul and body in hell.
INT: soul and body to destroy in

Matthew 26:12 N-GNS
GRK: ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς
NAS: perfume on My body, she did
KJV: on my body, she did [it] for
INT: on the body of me for

Matthew 26:26 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ σῶμά μου
NAS: eat; this is My body.
KJV: is my body.
INT: is the body of me

Matthew 27:52 N-NNP
GRK: καὶ πολλὰ σώματα τῶν κεκοιμημένων
NAS: and many bodies of the saints
KJV: and many bodies of the saints which
INT: and many bodies of the fallen asleep

Matthew 27:58 N-ANS
GRK: ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: and asked for the body of Jesus.
KJV: and begged the body of Jesus.
INT: asked for the body of Jesus

Matthew 27:59 N-ANS
GRK: λαβὼν τὸ σῶμα ὁ Ἰωσὴφ
NAS: took the body and wrapped
KJV: had taken the body, he wrapped
INT: having taken the body Joseph

Mark 5:29 N-DNS
GRK: ἔγνω τῷ σώματι ὅτι ἴαται
NAS: up; and she felt in her body that she was healed
KJV: she felt in [her] body that
INT: she knew in [her] body that she was healed

Mark 14:8 N-ANS
GRK: μυρίσαι τὸ σῶμά μου εἰς
NAS: she has anointed My body beforehand
KJV: to anoint my body to the burying.
INT: to anoint the body of me for

Mark 14:22 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ σῶμά μου
NAS: Take [it]; this is My body.
KJV: is my body.
INT: is the body of me

Mark 15:43 N-ANS
GRK: ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: and asked for the body of Jesus.
KJV: and craved the body of Jesus.
INT: asked for the body of Jesus

Luke 11:34 N-GNS
GRK: λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ
NAS: is the lamp of your body; when
KJV: The light of the body is the eye:
INT: lamp of your body is the

Luke 11:34 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν
NAS: your whole body also
KJV: thy whole body also is
INT: all the body of you light

Luke 11:34 N-NNS
GRK: καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν
NAS: it is bad, your body also
KJV: thy body also
INT: also the body of you [is] dark

Luke 11:36 N-NNS
GRK: οὖν τὸ σῶμά σου ὅλον
NAS: your whole body is full
KJV: whole body therefore
INT: therefore the body of you full [is]

Luke 12:4 N-ANS
GRK: ἀποκτεινόντων τὸ σῶμα καὶ μετὰ
NAS: who kill the body and after
KJV: of them that kill the body, and after
INT: kill the body and after

Luke 12:22 N-DNS
GRK: μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν τί
NAS: nor for your body, [as to] what
KJV: neither for the body, what
INT: nor the body of you what

Luke 12:23 N-NNS
GRK: καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος
NAS: than food, and the body more
KJV: and the body [is more] than raiment.
INT: and the body than the clothing

Luke 17:37 N-NNS
GRK: Ὅπου τὸ σῶμα ἐκεῖ καὶ
NAS: to them, Where the body [is], there
KJV: Wheresoever the body [is], thither
INT: Where the body [is] there also

Luke 22:19 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ σῶμά μου τὸ
NAS: This is My body which is given
KJV: is my body which is given
INT: is the body of me which

Luke 23:52 N-ANS
GRK: ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: and asked for the body of Jesus.
KJV: and begged the body of Jesus.
INT: begged [for] the body of Jesus

Luke 23:55 N-NNS
GRK: ἐτέθη τὸ σῶμα αὐτοῦ
NAS: the tomb and how His body was laid.
KJV: how his body was laid.
INT: was laid the body of him

Luke 24:3 N-ANS
GRK: εὗρον τὸ σῶμα τοῦ κυρίου
NAS: they did not find the body of the Lord
KJV: not the body of the Lord
INT: they found the body of the Lord

Luke 24:23 N-ANS
GRK: εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ ἦλθον
NAS: and did not find His body, they came,
KJV: not his body, they came, saying,
INT: having found the body of him came

John 2:21 N-GNS
GRK: ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ
NAS: of the temple of His body.
KJV: the temple of his body.
INT: temple of the body of him

John 19:31 N-NNP
GRK: σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ
NAS: so that the bodies would not remain
KJV: that the bodies should
INT: cross the bodies on the

John 19:38 N-ANS
GRK: ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: away the body of Jesus;
KJV: he might take away the body of Jesus:
INT: he might take away the body of Jesus

John 19:38 N-ANS
GRK: ἦρεν τὸ σῶμα αὐτοῦ
NAS: he came and took away His body.
KJV: and took the body of Jesus.
INT: took away the body of him

John 19:40 N-ANS
GRK: οὖν τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: they took the body of Jesus
KJV: Then took they the body of Jesus, and
INT: therefore the body of Jesus

John 20:12 N-NNS
GRK: ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ
NAS: where the body of Jesus
KJV: where the body of Jesus
INT: was laid the body of Jesus

Acts 9:40 N-ANS
GRK: πρὸς τὸ σῶμα εἶπεν Ταβιθά
NAS: and turning to the body, he said,
KJV: [him] to the body said,
INT: to the body he said Tabitha

Romans 1:24 N-ANP
GRK: ἀτιμάζεσθαι τὰ σώματα αὐτῶν ἐν
NAS: so that their bodies would be dishonored
KJV: their own bodies between
INT: to be dishonored the bodies of them between

Romans 4:19 N-ANS
GRK: τὸ ἑαυτοῦ σῶμα ἤδη νενεκρωμένον
NAS: his own body, now as good as dead
KJV: not his own body now dead,
INT: of himself [the] body already become dead

Romans 6:6 N-NNS
GRK: καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας
NAS: with [Him], in order that our body of sin
KJV: [him], that the body of sin
INT: might be annulled the body of sin

Romans 6:12 N-DNS
GRK: θνητῷ ὑμῶν σώματι εἰς τὸ
NAS: in your mortal body so
KJV: your mortal body, that ye should obey
INT: mortal of you body in order

Romans 7:4 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ
NAS: through the body of Christ,
KJV: to the law by the body of Christ; that
INT: by the body of Christ

Romans 7:24 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου
NAS: will set me free from the body of this
KJV: me from the body of this death?
INT: out of the body of death

Romans 8:10 N-NNS
GRK: τὸ μὲν σῶμα νεκρὸν διὰ
NAS: is in you, though the body is dead
KJV: you, the body [is] dead
INT: the indeed body [is] dead on account of

Romans 8:11 N-ANP
GRK: τὰ θνητὰ σώματα ὑμῶν διὰ
NAS: to your mortal bodies through
KJV: your mortal bodies by his
INT: to the mortal bodies of you on account of

Romans 8:13 N-GNS
GRK: πράξεις τοῦ σώματος θανατοῦτε ζήσεσθε
NAS: the deeds of the body, you will live.
KJV: the deeds of the body, ye shall live.
INT: deeds of the body you put to death you will live

Romans 8:23 N-GNS
GRK: ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν
NAS: the redemption of our body.
KJV: [to wit], the redemption of our body.
INT: redemption of the body of us

Romans 12:1 N-ANP
GRK: παραστῆσαι τὰ σώματα ὑμῶν θυσίαν
NAS: to present your bodies a living
KJV: your bodies a living
INT: to present the bodies of you a sacrifice

Romans 12:4 N-DNS
GRK: ἐν ἑνὶ σώματι πολλὰ μέλη
NAS: in one body and all
KJV: in one body, and all
INT: in one body many members

Romans 12:5 N-NNS
GRK: πολλοὶ ἓν σῶμά ἐσμεν ἐν
NAS: are one body in Christ,
KJV: are one body in Christ,
INT: many one body we are in

1 Corinthians 5:3 N-DNS
GRK: ἀπὼν τῷ σώματι παρὼν δὲ
NAS: absent in body but present
KJV: as absent in body, but present
INT: being absent in body being present moreover

1 Corinthians 6:13 N-NNS
GRK: τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ
NAS: of them. Yet the body is not for immorality,
KJV: Now the body [is] not
INT: and [the] body [is] not

1 Corinthians 6:13 N-DNS
GRK: κύριος τῷ σώματι
NAS: and the Lord is for the body.
KJV: and the Lord for the body.
INT: Lord for the body

1 Corinthians 6:15 N-NNP
GRK: ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη
NAS: Do you not know that your bodies are members
KJV: that your bodies are the members
INT: that the bodies of you members

1 Corinthians 6:16 N-NNS
GRK: πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν Ἔσονται
NAS: is one body [with her]? For He says,
KJV: is one body? for two,
INT: prostitute one body is will be

1 Corinthians 6:18 N-GNS
GRK: ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν ὁ
NAS: is outside the body, but the immoral
KJV: without the body; but
INT: outside the body is he who

1 Corinthians 6:18 N-ANS
GRK: τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει
NAS: against his own body.
KJV: against his own body.
INT: the own body sins

1 Corinthians 6:19 N-NNS
GRK: ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς
NAS: do you not know that your body is a temple
KJV: that your body is the temple
INT: that the body of you a temple

1 Corinthians 6:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ
NAS: glorify God in your body.
KJV: in your body, and in
INT: in the body of you and

1 Corinthians 7:4 N-GNS
GRK: τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει
NAS: her own body, but the husband
KJV: of her own body, but
INT: the own body not has authority over

1 Corinthians 7:4 N-GNS
GRK: τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει
NAS: his own body, but the wife
KJV: power of his own body, but the wife.
INT: of the own body not has authority over

1 Corinthians 7:34 N-DNS
GRK: καὶ τῷ σώματι καὶ τῷ
NAS: both in body and spirit;
KJV: holy both in body and in spirit:
INT: both things in body and things

1 Corinthians 9:27 N-ANS
GRK: μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ
NAS: but I discipline my body and make it my slave,
KJV: my body, and
INT: of me the body and bring [it] into servitude

1 Corinthians 10:16 N-GNS
GRK: κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ
NAS: a sharing in the body of Christ?
KJV: the communion of the body of Christ?
INT: fellowship of the body of Christ

1 Corinthians 10:17 N-NNS
GRK: ἄρτος ἓν σῶμα οἱ πολλοί
NAS: are one body; for we all
KJV: bread, [and] one body: for we are
INT: loaf one body the many

1 Corinthians 11:24 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ
NAS: This is My body, which is for you; do
KJV: is my body, which is broken
INT: is the body for

1 Corinthians 11:27 N-GNS
GRK: ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ
NAS: shall be guilty of the body and the blood
KJV: shall be guilty of the body and blood
INT: will be of the body and of the

1 Corinthians 11:29 N-ANS
GRK: διακρίνων τὸ σῶμα
NAS: if he does not judge the body rightly.
KJV: discerning the Lord's body.
INT: discerning the body

1 Corinthians 12:12 N-NNS
GRK: γὰρ τὸ σῶμα ἕν ἐστιν
NAS: For even as the body is one
KJV: For as the body is one,
INT: for the body one is

1 Corinthians 12:12 N-GNS
GRK: μέλη τοῦ σώματος πολλὰ ὄντα
NAS: the members of the body, though they are many,
KJV: of that one body, being
INT: members of the body many being

1 Corinthians 12:12 N-NNS
GRK: ἕν ἐστιν σῶμα οὕτως καὶ
NAS: are one body, so
KJV: are one body: so also
INT: one are body so also [is]

1 Corinthians 12:13 N-ANS
GRK: εἰς ἓν σῶμα ἐβαπτίσθημεν εἴτε
NAS: baptized into one body, whether Jews
KJV: into one body, whether [we be] Jews
INT: into one body were baptized whether

1 Corinthians 12:14 N-NNS
GRK: γὰρ τὸ σῶμα οὐκ ἔστιν
NAS: For the body is not one member,
KJV: For the body is not
INT: indeed the body not is

1 Corinthians 12:15 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ σώματος οὐ παρὰ
NAS: I am not [a part] of the body, it is not for this
KJV: not of the body; is it therefore
INT: of the body not on account of

1 Corinthians 12:15 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ σώματος
NAS: any the less [a part] of the body.
KJV: not of the body?
INT: of the body

1 Corinthians 12:16 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ σώματος οὐ παρὰ
NAS: I am not [a part] of the body, it is not for this
KJV: not of the body; is it therefore
INT: of the body not on account of

1 Corinthians 12:16 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ σώματος
NAS: any the less [a part] of the body.
KJV: not of the body?
INT: of the body

1 Corinthians 12:17 N-NNS
GRK: ὅλον τὸ σῶμα ὀφθαλμός ποῦ
NAS: If the whole body were an eye, where
KJV: If the whole body [were] an eye, where
INT: all the body [were] an eye where

1 Corinthians 12:18 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι καθὼς ἠθέλησεν
NAS: one of them, in the body, just
KJV: in the body, as
INT: in the body as he desired

1 Corinthians 12:19 N-NNS
GRK: ποῦ τὸ σῶμα
NAS: member, where would the body be?
KJV: member, where [were] the body?
INT: where the body

1 Corinthians 12:20 N-NNS
GRK: ἓν δὲ σῶμα
NAS: members, but one body.
KJV: yet but one body.
INT: one however body

1 Corinthians 12:22 N-GNS
GRK: μέλη τοῦ σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν
NAS: that the members of the body which seem
KJV: those members of the body, which seem
INT: members of the body weaker to be

1 Corinthians 12:23 N-GNS
GRK: εἶναι τοῦ σώματος τούτοις τιμὴν
NAS: and those [members] of the body which
KJV: those [members] of the body, which we think
INT: to be of the body these honor

1 Corinthians 12:24 N-ANS
GRK: συνεκέρασεν τὸ σῶμα τῷ ὑστερουμένῳ
NAS: has [so] composed the body, giving
KJV: hath tempered the body together,
INT: tempered together the body to [parts] that being deficient

1 Corinthians 12:25 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι ἀλλὰ τὸ
NAS: division in the body, but [that] the members
KJV: in the body; but
INT: in the body but the

1 Corinthians 12:27 N-NNS
GRK: δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ καὶ
NAS: you are Christ's body, and individually
KJV: ye are the body of Christ, and
INT: moreover are [the] body of Christ and

1 Corinthians 13:3 N-ANS
GRK: παραδῶ τὸ σῶμά μου ἵνα
NAS: I surrender my body to be burned,
KJV: I give my body to be burned,
INT: I deliver up the body of me that

1 Corinthians 15:35 N-DNS
GRK: ποίῳ δὲ σώματι ἔρχονται
NAS: And with what kind of body do they come?
KJV: and with what body do they come?
INT: with what moreover body do they come

1 Corinthians 15:37 N-ANS
GRK: οὐ τὸ σῶμα τὸ γενησόμενον
NAS: you do not sow the body which is to be, but a bare
KJV: not that body that shall be,
INT: not the body that will be

1 Corinthians 15:38 N-ANS
GRK: δίδωσιν αὐτῷ σῶμα καθὼς ἠθέλησεν
NAS: gives it a body just
KJV: it a body as
INT: gives to it a body as he willed

1 Corinthians 15:38 N-ANS
GRK: σπερμάτων ἴδιον σῶμα
NAS: of the seeds a body of its own.
KJV: seed his own body.
INT: seeds its own body

1 Corinthians 15:40 N-NNP
GRK: καὶ σώματα ἐπουράνια καὶ
NAS: heavenly bodies and earthly
KJV: celestial bodies, and
INT: And bodies [there are] heavenly and

1 Corinthians 15:40 N-NNP
GRK: ἐπουράνια καὶ σώματα ἐπίγεια ἀλλὰ
NAS: and earthly bodies, but the glory
KJV: bodies, and bodies terrestrial: but
INT: heavenly and bodies earthly but

1 Corinthians 15:44 N-NNS
GRK: σπείρεται σῶμα ψυχικόν ἐγείρεται
NAS: a natural body, it is raised
KJV: a natural body; it is raised
INT: It is sown a body natural it is raised

1 Corinthians 15:44 N-NNS
GRK: ψυχικόν ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν Εἰ
NAS: a spiritual body. If
KJV: a spiritual body. There is
INT: natural it is raised a body spiritual if

1 Corinthians 15:44 N-NNS
GRK: Εἰ ἔστιν σῶμα ψυχικόν ἔστιν
NAS: there is a natural body, there is also
KJV: There is a natural body, and there is
INT: if there is a body natural there is

2 Corinthians 4:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι περιφέροντες ἵνα
NAS: carrying about in the body the dying
KJV: in the body the dying
INT: in the body bearing about that

2 Corinthians 4:10 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι ἡμῶν φανερωθῇ
NAS: also may be manifested in our body.
KJV: in our body.
INT: in the body of us might appear

2 Corinthians 5:6 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι ἐκδημοῦμεν ἀπὸ
NAS: that while we are at home in the body we are absent
KJV: in the body, we are absent
INT: in the body we are from home away from

2 Corinthians 5:8 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ σώματος καὶ ἐνδημῆσαι
NAS: to be absent from the body and to be at home
KJV: from the body, and
INT: out of the body and to be at home

2 Corinthians 5:10 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ σώματος πρὸς ἃ
NAS: may be recompensed for his deeds in the body, according
KJV: the things [done] in [his] body, according
INT: in the body according to what

2 Corinthians 10:10 N-GNS
GRK: παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενὴς καὶ
NAS: and strong, but his personal presence
KJV: but [his] bodily presence
INT: [the] presence of the body weak and

2 Corinthians 12:2 N-DNS
GRK: εἴτε ἐν σώματι οὐκ οἶδα
NAS: whether in the body I do not know,
KJV: (whether in the body, I cannot tell;
INT: whether in [the] body not I know

2 Corinthians 12:2 N-GNS
GRK: ἐκτὸς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα
NAS: or out of the body I do not know,
KJV: out of the body, I cannot
INT: out of the body not I know

2 Corinthians 12:3 N-DNS
GRK: εἴτε ἐν σώματι εἴτε χωρὶς
NAS: a man-- whether in the body or apart
KJV: (whether in the body, or out
INT: whether in [the] body or out of

2 Corinthians 12:3 N-GNS
GRK: χωρὶς τοῦ σώματος οὐκ οἶδα
NAS: apart from the body I do not know,
KJV: or out of the body, I cannot tell:
INT: out of the body not I know

Galatians 6:17 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματί μου βαστάζω
NAS: for me, for I bear on my body the brand-marks
KJV: in my body the marks of the Lord
INT: on of the body of me bear

Ephesians 1:23 N-NNS
GRK: ἐστὶν τὸ σῶμα αὐτοῦ τὸ
NAS: which is His body, the fullness
KJV: his body, the fulness
INT: is the body of him the

Ephesians 2:16 N-DNS
GRK: ἐν ἑνὶ σώματι τῷ θεῷ
NAS: them both in one body to God through
KJV: in one body by the cross,
INT: in one body to God

Ephesians 4:4 N-NNS
GRK: ἓν σῶμα καὶ ἓν
NAS: [There is] one body and one Spirit,
KJV: [There is] one body, and one
INT: [There is] one body and one

Ephesians 4:12 N-GNS
GRK: οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ
NAS: to the building up of the body of Christ;
KJV: the edifying of the body of Christ:
INT: building up of the body of Christ

Ephesians 4:16 N-NNS
GRK: πᾶν τὸ σῶμα συναρμολογούμενον καὶ
NAS: the whole body, being fitted
KJV: the whole body fitly joined together
INT: all the body fitted together and

Ephesians 4:16 N-GNS
GRK: αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται εἰς
NAS: the growth of the body for the building
KJV: increase of the body unto
INT: increase of the body makes for itself to

Ephesians 5:23 N-GNS
GRK: σωτὴρ τοῦ σώματος
NAS: [being] the Savior of the body.
KJV: is the saviour of the body.
INT: Savior of the body

Ephesians 5:28 N-ANP
GRK: τὰ ἑαυτῶν σώματα ὁ ἀγαπῶν
NAS: as their own bodies. He who loves
KJV: their own bodies. He that loveth
INT: the of themselves bodies he that loves

Ephesians 5:30 N-GNS
GRK: ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ ἐκ
NAS: because we are members of His body.
KJV: members of his body, of his
INT: we are of the body of him of

Philippians 1:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματί μου εἴτε
NAS: be exalted in my body, whether
KJV: in my body, whether [it be] by
INT: in the body of me whether

Philippians 3:21 N-ANS
GRK: μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως
NAS: will transform the body of our humble state
KJV: our vile body, that it
INT: will transform the body of humiliation

Philippians 3:21 N-DNS
GRK: σύμμορφον τῷ σώματι τῆς δόξης
NAS: into conformity with the body of His glory,
KJV: glorious body, according to
INT: conformed to the body of the glory

Colossians 1:18 N-GNS
GRK: κεφαλὴ τοῦ σώματος τῆς ἐκκλησίας
NAS: head of the body, the church;
KJV: the head of the body, the church:
INT: head of the body the church

Colossians 1:22 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς
NAS: you in His fleshly body through
KJV: In the body of his flesh
INT: in the body of the flesh

Colossians 1:24 N-GNS
GRK: ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ ὅ
NAS: on behalf of His body, which
KJV: for his body's sake, which is
INT: for the body of him which

Colossians 2:11 N-GNS
GRK: ἀπεκδύσει τοῦ σώματος τῆς σαρκός
NAS: in the removal of the body of the flesh
KJV: putting off the body of the sins
INT: putting off of the body of the flesh

Colossians 2:17 N-NNS
GRK: τὸ δὲ σῶμα τοῦ χριστοῦ
NAS: of what is to come; but the substance belongs to Christ.
KJV: but the body [is] of Christ.
INT: but [the] body [is] of Christ

Colossians 2:19 N-NNS
GRK: πᾶν τὸ σῶμα διὰ τῶν
NAS: the entire body, being supplied
KJV: which all the body by joints
INT: all the body by the

Colossians 2:23 N-GNS
GRK: καὶ ἀφειδίᾳ σώματος οὐκ ἐν
NAS: and severe treatment of the body, [but are] of no
KJV: and neglecting of the body; not in
INT: and unsparing treatment of [the] body not in

Colossians 3:15 N-DNS
GRK: ἐν ἑνὶ σώματι καὶ εὐχάριστοι
NAS: in one body; and be thankful.
KJV: in one body; and be ye
INT: in one body and thankful

1 Thessalonians 5:23 N-NNS
GRK: καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως ἐν
NAS: and soul and body be preserved
KJV: soul and body be preserved blameless
INT: and body blameless at

Hebrews 10:5 N-ANS
GRK: οὐκ ἠθέλησας σῶμα δὲ κατηρτίσω
NAS: YOU HAVE NOT DESIRED, BUT A BODY YOU HAVE PREPARED
KJV: not, but a body hast thou prepared me:
INT: not you desired a body however you did prepare

Hebrews 10:10 N-GNS
GRK: προσφορᾶς τοῦ σώματος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: the offering of the body of Jesus
KJV: the offering of the body of Jesus
INT: offering of the body of Jesus Christ

Hebrews 10:22 N-ANS
GRK: λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῷ
NAS: conscience and our bodies washed
KJV: and our bodies washed
INT: having been washed [as to] the body with water pure

Hebrews 13:3 N-DNS
GRK: ὄντες ἐν σώματι
NAS: you yourselves also are in the body.
KJV: also in the body.
INT: being in [the] body

Hebrews 13:11 N-NNP
GRK: τούτων τὰ σώματα κατακαίεται ἔξω
NAS: For the bodies of those animals
KJV: For the bodies of those beasts,
INT: of these the bodies are burned outside

James 2:16 N-GNS
GRK: ἐπιτήδεια τοῦ σώματος τί τὸ
NAS: them what is necessary for [their] body, what
KJV: those things which are needful to the body; what
INT: needful things for the body what [is] the

James 2:26 N-NNS
GRK: γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος
NAS: For just as the body without
KJV: For as the body without the spirit
INT: indeed the body apart from spirit

James 3:2 N-ANS
GRK: ὅλον τὸ σῶμα
NAS: to bridle the whole body as well.
KJV: to bridle the whole body.
INT: all the body

James 3:3 N-ANS
GRK: ὅλον τὸ σῶμα αὐτῶν μετάγομεν
NAS: their entire body as well.
KJV: their whole body.
INT: all the body of them we turn about

James 3:6 N-ANS
GRK: ὅλον τὸ σῶμα καὶ φλογίζουσα
NAS: the entire body, and sets
KJV: the whole body, and
INT: all the body and setting on fire

1 Peter 2:24 N-DNS
GRK: ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: our sins in His body on the cross,
KJV: in his own body on the tree,
INT: in the body of him on

Jude 1:9 N-GNS
GRK: τοῦ Μωυσέως σώματος οὐκ ἐτόλμησεν
NAS: about the body of Moses,
KJV: about the body of Moses,
INT: Moses' body not did dare

Revelation 18:13 N-GNP
GRK: ῥεδῶν καὶ σωμάτων καὶ ψυχὰς
NAS: and chariots and slaves and human
KJV: chariots, and slaves, and souls
INT: of chariots and of slaves and souls

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page