952. βέβηλος (bebélos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 952. βέβηλος (bebélos) — 5 Occurrences

1 Timothy 1:9 Adj-DMP
GRK: ἀνοσίοις καὶ βεβήλοις πατρολῴαις καὶ
NAS: for the unholy and profane, for those who kill
KJV: and profane, for murderers of fathers
INT: for [the] unholy and profane for murderers of fathers and

1 Timothy 4:7 Adj-AMP
GRK: τοὺς δὲ βεβήλους καὶ γραώδεις
NAS: But have nothing to do with worldly fables
KJV: But refuse profane and old wives'
INT: but profane and silly

1 Timothy 6:20 Adj-AFP
GRK: ἐκτρεπόμενος τὰς βεβήλους κενοφωνίας καὶ
NAS: to you, avoiding worldly [and] empty chatter
KJV: avoiding profane [and] vain babblings,
INT: avoiding profane empty babblings and

2 Timothy 2:16 Adj-AFP
GRK: τὰς δὲ βεβήλους κενοφωνίας περιίστασο
NAS: But avoid worldly [and] empty chatter,
KJV: shun profane [and] vain babblings:
INT: and [the] worldly empty babblings stand aloof from

Hebrews 12:16 Adj-NMS
GRK: πόρνος ἢ βέβηλος ὡς Ἠσαῦ
NAS: immoral or godless person like Esau,
KJV: or profane person, as
INT: fornicator or profane person as Esau

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page