συνεργοί
Englishman's Concordance
συνεργοί (synergoi) — 5 Occurrences

1 Corinthians 3:9 Adj-NMP
GRK: γάρ ἐσμεν συνεργοί θεοῦ γεώργιον
NAS: For we are God's fellow workers; you are God's
KJV: we are labourers together with God:
INT: indeed we are fellow workers God's field

2 Corinthians 1:24 Adj-NMP
GRK: πίστεως ἀλλὰ συνεργοί ἐσμεν τῆς
NAS: your faith, but are workers with you for your joy;
KJV: but are helpers of your joy:
INT: faith but fellow workers are of the

Colossians 4:11 Adj-NMP
GRK: οὗτοι μόνοι συνεργοὶ εἰς τὴν
NAS: are the only fellow workers for the kingdom
KJV: only [are my] fellowworkers unto
INT: these only fellow workers for the

Philemon 1:24 Adj-NMP
GRK: Λουκᾶς οἱ συνεργοί μου
NAS: Demas, Luke, my fellow workers.
KJV: Lucas, my fellowlabourers.
INT: Luke the fellow workers of me

3 John 1:8 Adj-NMP
GRK: τοιούτους ἵνα συνεργοὶ γινώμεθα τῇ
NAS: so that we may be fellow workers with the truth.
KJV: we might be fellowhelpers to the truth.
INT: such that fellow workers we might be with the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page