ṣə·ḇā·’āw
Englishman's Concordance
ṣə·ḇā·’āw — 2 Occurrences

Psalm 103:21
HEB: יְ֭הוָה כָּל־ צְבָאָ֑יו מְ֝שָׁרְתָ֗יו עֹשֵׂ֥י
NAS: all you His hosts, You who serve
KJV: ye the LORD, all [ye] his hosts; [ye] ministers
INT: the LORD all his hosts serve doing

Psalm 148:2
HEB: [צְבָאֹו כ] (צְבָאָֽיו׃ ק)
NAS: Praise Him, all His hosts!
KJV: praise ye him, all his hosts.
INT: Praise all appointed time

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6635
486 Occurrences


baṣ·ṣā·ḇā — 4 Occ.
bə·ṣiḇ·’ō·w·ṯê·nū — 3 Occ.
haṣ·ṣā·ḇā — 33 Occ.
haṣ·ṣə·ḇā·’ō·wṯ — 5 Occ.
laṣ·ṣā·ḇā — 16 Occ.
lə·ṣiḇ·’ō·ṯām — 16 Occ.
liṣ·ḇā — 1 Occ.
liṣ·ḇā·’ă·ḵā — 1 Occ.
miṣ·ṣə·ḇā — 2 Occ.
ṣā·ḇā — 36 Occ.
ṣə·ḇā — 38 Occ.
ṣə·ḇā·’ă·ḵā — 1 Occ.
ṣə·ḇā·’āh — 2 Occ.
ṣə·ḇā·’ām — 7 Occ.
ṣə·ḇā·’āw — 2 Occ.
ṣə·ḇā·’î — 1 Occ.
ṣə·ḇā·’ōw — 11 Occ.
ṣə·ḇā·’ō·wṯ — 283 Occ.
ṣiḇ·’ō·wṯ — 3 Occ.
ṣiḇ·’ō·ṯay — 1 Occ.
ṣiḇ·’ō·ṯām — 2 Occ.
ṣiḇ·’ō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·ṣə·ḇā — 1 Occ.
ū·ṣə·ḇā·’ōw — 12 Occ.
wə·ṣā·ḇā — 4 Occ.
Additional Entries
laṣ·ṣā·ḇā — 16 Occ.
lə·ṣiḇ·’ō·ṯām — 16 Occ.
liṣ·ḇā — 1 Occ.
liṣ·ḇā·’ă·ḵā — 1 Occ.
miṣ·ṣə·ḇā — 2 Occ.
ṣā·ḇā — 36 Occ.
ṣə·ḇā — 38 Occ.
ṣə·ḇā·’ă·ḵā — 1 Occ.
ṣə·ḇā·’āh — 2 Occ.
ṣə·ḇā·’ām — 7 Occ.
ṣə·ḇā·’î — 1 Occ.
ṣə·ḇā·’ōw — 11 Occ.
ṣə·ḇā·’ō·wṯ — 283 Occ.
ṣiḇ·’ō·wṯ — 3 Occ.
ṣiḇ·’ō·ṯay — 1 Occ.
ṣiḇ·’ō·ṯām — 2 Occ.
ṣiḇ·’ō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
ū·ṣə·ḇā — 1 Occ.
ū·ṣə·ḇā·’ōw — 12 Occ.
wə·ṣā·ḇā — 4 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page