ū·ḇa·‘ă·ṣā·mō·wṯ
Englishman's Concordance
ū·ḇa·‘ă·ṣā·mō·wṯ — 1 Occurrence

Job 10:11
HEB: וּ֭בָשָׂר תַּלְבִּישֵׁ֑נִי וּֽבַעֲצָמ֥וֹת וְ֝גִידִ֗ים תְּסֹכְכֵֽנִי׃
NAS: And knit me together with bones and sinews?
KJV: and hast fenced me with bones and sinews.
INT: and flesh Clothe bones and sinews and knit

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 6106
126 Occurrences


‘ă·ṣā·may — 3 Occ.
‘ă·ṣā·māw — 2 Occ.
‘ă·ṣā·me·hā — 1 Occ.
‘ă·ṣā·mê·nū — 1 Occ.
‘ă·ṣā·mîm — 2 Occ.
‘ă·ṣā·mō·wṯ — 4 Occ.
‘ā·ṣem — 1 Occ.
‘aṣ·mām — 1 Occ.
‘aṣ·mə·ḵā — 2 Occ.
‘aṣ·mê·ḵem — 1 Occ.
‘aṣ·mî — 5 Occ.
‘aṣ·mōw — 2 Occ.
‘aṣ·mō·wṯ — 18 Occ.
‘aṣ·mō·ṯay — 10 Occ.
‘aṣ·mō·w·ṯām — 2 Occ.
‘aṣ·mō·ṯāw — 7 Occ.
‘aṣ·mō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
‘aṣ·mō·ṯê·hem — 3 Occ.
‘aṣ·mō·w·ṯê·nū — 1 Occ.
ba·‘ă·ṣā·may — 2 Occ.
ba·‘e·ṣem — 1 Occ.
bə·‘aṣ·mō·wṯ — 1 Occ.
bə·‘aṣ·mō·w·ṯay — 3 Occ.
bə·‘aṣ·mō·w·ṯāw — 2 Occ.
bə·‘e·ṣem — 15 Occ.
‘e·ṣem — 8 Occ.
hā·‘ă·ṣā·mîm — 1 Occ.
hā·‘ă·ṣā·mō·wṯ — 5 Occ.
ka·‘ă·ṣā·mîm — 1 Occ.
la·‘ă·ṣā·me·hā — 1 Occ.
lā·‘ă·ṣā·mō·wṯ — 1 Occ.
lā·‘ā·ṣem — 1 Occ.
lə·‘aṣ·mō·w·ṯe·ḵā — 1 Occ.
mê·‘ă·ṣā·may — 1 Occ.
mê·‘aṣ·mō·w·ṯāy — 1 Occ.
ū·ḵə·‘e·ṣem — 1 Occ.
ū·ḇa·‘ă·ṣā·mō·wṯ — 1 Occ.
wa·‘ă·ṣā·may — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mî- — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mō·wṯ — 2 Occ.
wə·‘aṣ·mō·w·ṯay — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mō·ṯê·hem — 1 Occ.
wə·‘e·ṣem — 3 Occ.
wə·hā·‘ă·ṣā·mō·wṯ — 1 Occ.
Additional Entries
hā·‘ă·ṣā·mîm — 1 Occ.
hā·‘ă·ṣā·mō·wṯ — 5 Occ.
ka·‘ă·ṣā·mîm — 1 Occ.
la·‘ă·ṣā·me·hā — 1 Occ.
lā·‘ă·ṣā·mō·wṯ — 1 Occ.
lā·‘ā·ṣem — 1 Occ.
lə·‘aṣ·mō·w·ṯe·ḵā — 1 Occ.
mê·‘ă·ṣā·may — 1 Occ.
mê·‘aṣ·mō·w·ṯāy — 1 Occ.
ū·ḵə·‘e·ṣem — 1 Occ.
wa·‘ă·ṣā·may — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mî- — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mō·wṯ — 2 Occ.
wə·‘aṣ·mō·w·ṯay — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mō·ṯe·ḵā — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mō·w·ṯê·ḵem — 1 Occ.
wə·‘aṣ·mō·ṯê·hem — 1 Occ.
wə·‘e·ṣem — 3 Occ.
wə·hā·‘ă·ṣā·mō·wṯ — 1 Occ.
ū·ḇə·‘e·ṣem — 1 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page