ū·ḇə·na·ḥă·lā·ṯōw
Englishman's Concordance
ū·ḇə·na·ḥă·lā·ṯōw — 1 Occurrence

Psalm 78:62
HEB: לַחֶ֣רֶב עַמּ֑וֹ וּ֝בְנַחֲלָת֗וֹ הִתְעַבָּֽר׃
NAS: And was filled with wrath at His inheritance.
KJV: and was wroth with his inheritance.
INT: to the sword his people his inheritance was filled

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Hebrew 5159
223 Occurrences


ban·na·ḥă·lāh — 1 Occ.
bə·na·ḥă·lāh — 11 Occ.
bə·na·ḥă·laṯ — 2 Occ.
bə·na·ḥă·lā·ṯām — 2 Occ.
bə·na·ḥă·laṯ·ḵem — 1 Occ.
bə·na·ḥă·lā·ṯə·ḵā — 2 Occ.
bə·na·ḥă·lā·ṯōw — 2 Occ.
han·na·ḥă·lāh — 1 Occ.
han·nə·ḥā·lōṯ — 1 Occ.
lə·na·ḥă·lāh — 15 Occ.
lə·na·ḥă·lā·ṯōw — 4 Occ.
lə·naḥ·laṯ — 1 Occ.
min·na·ḥă·lāh — 1 Occ.
min·na·ḥă·laṯ — 4 Occ.
min·na·ḥă·lā·ṯām — 1 Occ.
min·na·ḥă·lā·ṯə·ḵā — 1 Occ.
min·na·ḥă·lā·ṯōw — 1 Occ.
na·ḥă·lāh — 37 Occ.
na·ḥă·laṯ — 34 Occ.
na·ḥă·lā·ṯām — 15 Occ.
na·ḥă·lā·ṯān — 4 Occ.
na·ḥă·laṯ·ḵem — 2 Occ.
na·ḥă·lā·ṯə·ḵā — 9 Occ.
na·ḥă·lā·ṯê·nū — 5 Occ.
na·ḥă·lā·ṯî — 8 Occ.
na·ḥă·lā·ṯōw — 31 Occ.
nə·ḥā·lō·wṯ — 1 Occ.
ū·min·na·ḥă·laṯ — 1 Occ.
ū·ḇə·na·ḥă·lā·ṯōw — 1 Occ.
way·yin·ḥă·lū — 1 Occ.
wə·na·ḥă·lāh — 8 Occ.
wə·na·ḥă·laṯ — 3 Occ.
wə·na·ḥă·lā·ṯām — 1 Occ.
wə·na·ḥă·lā·ṯə·ḵā — 5 Occ.
wə·na·ḥă·lā·ṯî — 3 Occ.
wə·na·ḥă·lā·ṯōw — 3 Occ.
Additional Entries
na·ḥă·laṯ — 34 Occ.
na·ḥă·lā·ṯām — 15 Occ.
na·ḥă·lā·ṯān — 4 Occ.
na·ḥă·laṯ·ḵem — 2 Occ.
na·ḥă·lā·ṯə·ḵā — 9 Occ.
na·ḥă·lā·ṯê·nū — 5 Occ.
na·ḥă·lā·ṯî — 8 Occ.
na·ḥă·lā·ṯōw — 31 Occ.
nə·ḥā·lō·wṯ — 1 Occ.
ū·min·na·ḥă·laṯ — 1 Occ.
way·yin·ḥă·lū — 1 Occ.
wə·na·ḥă·lāh — 8 Occ.
wə·na·ḥă·laṯ — 3 Occ.
wə·na·ḥă·lā·ṯām — 1 Occ.
wə·na·ḥă·lā·ṯə·ḵā — 5 Occ.
wə·na·ḥă·lā·ṯî — 3 Occ.
wə·na·ḥă·lā·ṯōw — 3 Occ.
na·ḥă·lî·’êl — 1 Occ.
ū·min·na·ḥă·lî·’êl — 1 Occ.
han·ne·ḥĕ·lā·mî — 3 Occ.
Prev
Top of Page
Top of Page