1 Chronicles 2:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-yih-yūוַיִּהְי֧וּAnd wereVerb
1121 [e]ḇə-nê-בְנֵי־the sonsNoun
3396 [e]yə-raḥ-mə-’êlיְרַחְמְאֵ֛לof JerahmeelNoun
1060 [e]bə-ḵō-wrבְּכ֥וֹרthe firstbornNoun
2696 [e]ḥeṣ-rō-wnחֶצְר֖וֹןof HezronNoun
1060 [e]hab-bə-ḵō-wrהַבְּכ֣וֹר ׀the firstbornNoun
7410 [e]rām;רָ֑םRamNoun
946 [e]ū-ḇū-nāhוּבוּנָ֥הand BunahNoun
767 [e]wā-’ō-renוָאֹ֛רֶןand OrenNoun
684 [e]wā-’ō-ṣemוָאֹ֖צֶםand OzemNoun
281 [e]’ă-ḥî-yāh.אֲחִיָּֽה׃AhijahNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 2:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּהְי֧וּ בְנֵי־יְרַחְמְאֵ֛ל בְּכֹ֥ור חֶצְרֹ֖ון הַבְּכֹ֣ור ׀ רָ֑ם וּבוּנָ֥ה וָאֹ֛רֶן וָאֹ֖צֶם אֲחִיָּֽה׃

דברי הימים א 2:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהיו בני־ירחמאל בכור חצרון הבכור ׀ רם ובונה וארן ואצם אחיה׃

Links
1 Chronicles 2:251 Chronicles 2:25 Text Analysis1 Chronicles 2:25 Interlinear1 Chronicles 2:25 Multilingual1 Chronicles 2:25 TSK1 Chronicles 2:25 Cross References1 Chronicles 2:25 Bible Hub1 Chronicles 2:25 Biblia Paralela1 Chronicles 2:25 Chinese Bible1 Chronicles 2:25 French Bible1 Chronicles 2:25 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 2:24
Top of Page
Top of Page