1 Chronicles 2:43
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֖יand the sonsNoun
2275 [e]ḥeḇ-rō-wn;חֶבְר֑וֹןof HebronNoun
7141 [e]qō-raḥקֹ֥רַחKorahNoun
8599 [e]wə-ṯap-pu-aḥוְתַפֻּ֖חַand TappuahNoun
7552 [e]wə-re-qemוְרֶ֥קֶםand RekemNoun
8087 [e]wā-šā-ma‘.וָשָֽׁמַע׃and ShemaNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 2:43 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּבְנֵ֖י חֶבְרֹ֑ון קֹ֥רַח וְתַפֻּ֖חַ וְרֶ֥קֶם וָשָֽׁמַע׃

דברי הימים א 2:43 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ובני חברון קרח ותפח ורקם ושמע׃

Links
1 Chronicles 2:431 Chronicles 2:43 Text Analysis1 Chronicles 2:43 Interlinear1 Chronicles 2:43 Multilingual1 Chronicles 2:43 TSK1 Chronicles 2:43 Cross References1 Chronicles 2:43 Bible Hub1 Chronicles 2:43 Biblia Paralela1 Chronicles 2:43 Chinese Bible1 Chronicles 2:43 French Bible1 Chronicles 2:43 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 2:42
Top of Page
Top of Page