1 Kings 14:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6213 [e]wat-ta-‘aśוַתַּ֤עַשׂso didVerb
3651 [e]kênכֵּן֙ - Adj
802 [e]’ê-šeṯאֵ֣שֶׁתwifeNoun
3379 [e]yā-rā-ḇə-‘ām,יָרָבְעָ֔םof JeroboamNoun
6965 [e]wat-tā-qāmוַתָּ֙קָם֙and aroseVerb
1980 [e]wat-tê-leḵוַתֵּ֣לֶךְand wentVerb
7887 [e]ši-lōh,שִׁלֹ֔הto ShilohNoun
935 [e]wat-tā-ḇōוַתָּבֹ֖אand cameVerb
1004 [e]bêṯבֵּ֣יתto the houseNoun
281 [e]’ă-ḥî-yāh;אֲחִיָּ֑הof AhijahNoun
281 [e]wa-’ă-ḥî-yā-hūוַאֲחִיָּ֙הוּ֙But AhijahNoun
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3201 [e]yā-ḵōlיָכֹ֣לdo couldVerb
7200 [e]lir-’ō-wṯ,לִרְא֔וֹתnot seeVerb
3588 [e]כִּ֛יforConj
6965 [e]qā-mūקָ֥מוּwere setVerb
5869 [e]‘ê-nāwעֵינָ֖יוfor his eyesNoun
7869 [e]miś-śê-ḇōw.מִשֵּׂיבֽוֹ׃of his ageNoun
  sס -  
Hebrew Texts
מלכים א 14:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתַּ֤עַשׂ כֵּן֙ אֵ֣שֶׁת יָרָבְעָ֔ם וַתָּ֙קָם֙ וַתֵּ֣לֶךְ שִׁלֹ֔ה וַתָּבֹ֖א בֵּ֣ית אֲחִיָּ֑ה וַאֲחִיָּ֙הוּ֙ לֹֽא־יָכֹ֣ל לִרְאֹ֔ות כִּ֛י קָ֥מוּ עֵינָ֖יו מִשֵּׂיבֹֽו׃ ס

מלכים א 14:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותעש כן אשת ירבעם ותקם ותלך שלה ותבא בית אחיה ואחיהו לא־יכל לראות כי קמו עיניו משיבו׃ ס

Links
1 Kings 14:41 Kings 14:4 Text Analysis1 Kings 14:4 Interlinear1 Kings 14:4 Multilingual1 Kings 14:4 TSK1 Kings 14:4 Cross References1 Kings 14:4 Bible Hub1 Kings 14:4 Biblia Paralela1 Kings 14:4 Chinese Bible1 Kings 14:4 French Bible1 Kings 14:4 German Bible

Bible Hub
1 Kings 14:3
Top of Page
Top of Page