1 Kings 17:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1980 [e]wat-tê-leḵוַתֵּ֥לֶךְAnd she wentVerb
6213 [e]wat-ta-‘ă-śehוַתַּעֲשֶׂ֖הand didVerb
1697 [e]kiḏ-ḇarכִּדְבַ֣רaccording to the wordNoun
452 [e]’ê-lî-yā-hū;אֵלִיָּ֑הוּof ElijahNoun
398 [e]wat-tō-ḵalוַתֹּ֧אכַלand did eatVerb
  [hū-[הוּא־ -  
  wā-hîוהיא -  
  ḵ]כ] -  
1931 [e](hî-(הִֽיא־shePro
1931 [e]wā-hūוָה֛וּאand hePro
  q)ק) -  
1004 [e]ū-ḇê-ṯāhוּבֵיתָ֖הּand her houseNoun
3117 [e]yā-mîm.יָמִֽים׃[many] daysNoun
Hebrew Texts
מלכים א 17:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֵּ֥לֶךְ וַתַּעֲשֶׂ֖ה כִּדְבַ֣ר אֵלִיָּ֑הוּ וַתֹּ֧אכַל [הוּא־וָהִיא כ] (הִֽיא־וָה֛וּא ק) וּבֵיתָ֖הּ יָמִֽים׃

מלכים א 17:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותלך ותעשה כדבר אליהו ותאכל [הוא־והיא כ] (היא־והוא ק) וביתה ימים׃

Links
1 Kings 17:151 Kings 17:15 Text Analysis1 Kings 17:15 Interlinear1 Kings 17:15 Multilingual1 Kings 17:15 TSK1 Kings 17:15 Cross References1 Kings 17:15 Bible Hub1 Kings 17:15 Biblia Paralela1 Kings 17:15 Chinese Bible1 Kings 17:15 French Bible1 Kings 17:15 German Bible

Bible Hub
1 Kings 17:14
Top of Page
Top of Page