2 Chronicles 19:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרand saidVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
8199 [e]haš-šō-p̄ə-ṭîm,הַשֹּֽׁפְטִ֗יםthe judgesVerb
7200 [e]rə-’ūרְאוּ֙Take heedVerb
4100 [e]māh-מָֽה־whatPro
859 [e]’at-temאַתֶּ֣םyouPro
6213 [e]‘ō-śîm,עֹשִׂ֔יםdoVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
3808 [e]לֹ֧אnotAdv
120 [e]lə-’ā-ḏāmלְאָדָ֛םfor manNoun
8199 [e]tiš-pə-ṭūתִּשְׁפְּט֖וּyou judgeVerb
3588 [e]כִּ֣יforConj
3068 [e]Yah-weh;לַיהוָ֑הthe LORDNoun
5973 [e]wə-‘im-mā-ḵemוְעִמָּכֶ֖םand who withPrep
1697 [e]biḏ-ḇarבִּדְבַ֥רwho is with you when you renderNoun
4941 [e]miš-pāṭ.מִשְׁפָּֽט׃judgmentNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 19:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר אֶל־הַשֹּֽׁפְטִ֗ים רְאוּ֙ מָֽה־אַתֶּ֣ם עֹשִׂ֔ים כִּ֣י לֹ֧א לְאָדָ֛ם תִּשְׁפְּט֖וּ כִּ֣י לַיהוָ֑ה וְעִמָּכֶ֖ם בִּדְבַ֥ר מִשְׁפָּֽט׃

דברי הימים ב 19:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר אל־השפטים ראו מה־אתם עשים כי לא לאדם תשפטו כי ליהוה ועמכם בדבר משפט׃

Links
2 Chronicles 19:62 Chronicles 19:6 Text Analysis2 Chronicles 19:6 Interlinear2 Chronicles 19:6 Multilingual2 Chronicles 19:6 TSK2 Chronicles 19:6 Cross References2 Chronicles 19:6 Bible Hub2 Chronicles 19:6 Biblia Paralela2 Chronicles 19:6 Chinese Bible2 Chronicles 19:6 French Bible2 Chronicles 19:6 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 19:5
Top of Page
Top of Page