2 Chronicles 24:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8055 [e]way-yiś-mə-ḥūוַיִּשְׂמְח֥וּAnd rejoiceVerb
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
8269 [e]haś-śā-rîmהַשָּׂרִ֖יםthe princesNoun
3605 [e]wə-ḵālוְכָל־and allNoun
5971 [e]hā-‘ām;הָעָ֑םthe peopleNoun
935 [e]way-yā-ḇî-’ūוַיָּבִ֛יאוּand brought inVerb
7993 [e]way-yaš-lî-ḵūוַיַּשְׁלִ֥יכוּand castVerb
727 [e]lā-’ā-rō-wnלָאָר֖וֹןinto the chestNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־untilPrep
3615 [e]lə-ḵal-lêh.לְכַלֵּֽה׃they had finishedVerb
Hebrew Texts
דברי הימים ב 24:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיִּשְׂמְח֥וּ כָל־הַשָּׂרִ֖ים וְכָל־הָעָ֑ם וַיָּבִ֛יאוּ וַיַּשְׁלִ֥יכוּ לָאָרֹ֖ון עַד־לְכַלֵּֽה׃

דברי הימים ב 24:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וישמחו כל־השרים וכל־העם ויביאו וישליכו לארון עד־לכלה׃

Links
2 Chronicles 24:102 Chronicles 24:10 Text Analysis2 Chronicles 24:10 Interlinear2 Chronicles 24:10 Multilingual2 Chronicles 24:10 TSK2 Chronicles 24:10 Cross References2 Chronicles 24:10 Bible Hub2 Chronicles 24:10 Biblia Paralela2 Chronicles 24:10 Chinese Bible2 Chronicles 24:10 French Bible2 Chronicles 24:10 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 24:9
Top of Page
Top of Page