2 Chronicles 32:28
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4543 [e]ū-mis-kə-nō-wṯ,וּמִ֨סְכְּנ֔וֹתand StorehousesNoun
8393 [e]liṯ-ḇū-’aṯלִתְבוּאַ֥תalso for the increaseNoun
1715 [e]dā-ḡānדָּגָ֖ןof grainNoun
8492 [e]wə-ṯî-rō-wōšוְתִיר֣וֹשׁand wineNoun
3323 [e]wə-yiṣ-hār;וְיִצְהָ֑רand oilNoun
723 [e]wə-’u-rā-wōṯוְאֻֽרָוֹת֙and stallsNoun
3605 [e]lə-ḵālלְכָל־for allNoun
929 [e]bə-hê-māhבְּהֵמָ֣הkindsNoun
929 [e]ū-ḇə-hê-māh,וּבְהֵמָ֔הand of livestockNoun
5739 [e]wa-‘ă-ḏā-rîmוַעֲדָרִ֖יםand for flocksNoun
220 [e]lā-’ă-wê-rō-wṯ.לָאֲוֵרֽוֹת׃cotesNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 32:28 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמִ֨סְכְּנֹ֔ות לִתְבוּאַ֥ת דָּגָ֖ן וְתִירֹ֣ושׁ וְיִצְהָ֑ר וְאֻֽרָוֹת֙ לְכָל־בְּהֵמָ֣ה וּבְהֵמָ֔ה וַעֲדָרִ֖ים לָאֲוֵרֹֽות׃

דברי הימים ב 32:28 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומסכנות לתבואת דגן ותירוש ויצהר וארות לכל־בהמה ובהמה ועדרים לאורות׃

Links
2 Chronicles 32:282 Chronicles 32:28 Text Analysis2 Chronicles 32:28 Interlinear2 Chronicles 32:28 Multilingual2 Chronicles 32:28 TSK2 Chronicles 32:28 Cross References2 Chronicles 32:28 Bible Hub2 Chronicles 32:28 Biblia Paralela2 Chronicles 32:28 Chinese Bible2 Chronicles 32:28 French Bible2 Chronicles 32:28 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 32:27
Top of Page
Top of Page