2 Chronicles 6:39
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
8085 [e]wə-šā-ma‘-tāוְשָׁמַעְתָּ֨Then hear youVerb
4480 [e]min-מִן־fromPrep
8064 [e]haš-šā-ma-yimהַשָּׁמַ֜יִםthe heavensNoun
4349 [e]mim-mə-ḵō-wnמִמְּכ֣וֹןplaceNoun
3427 [e]šiḇ-tə-ḵā,שִׁבְתְּךָ֗[even] from Your dwellingVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8605 [e]tə-p̄il-lā-ṯāmתְּפִלָּתָם֙their prayerNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
8467 [e]tə-ḥin-nō-ṯê-hem,תְּחִנֹּ֣תֵיהֶ֔םtheir supplicationsNoun
6213 [e]wə-‘ā-śî-ṯāוְעָשִׂ֖יתָand maintainVerb
4941 [e]miš-pā-ṭām;מִשְׁפָּטָ֑םtheir causeNoun
5545 [e]wə-sā-laḥ-tāוְסָלַחְתָּ֥and forgiveVerb
5971 [e]lə-‘am-mə-ḵāלְעַמְּךָ֖your peopleNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
2398 [e]ḥā-ṭə-’ū-חָֽטְאוּ־have sinnedVerb
  lāḵ.לָֽךְ׃toPrep
Hebrew Texts
דברי הימים ב 6:39 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְשָׁמַעְתָּ֙ מִן־הַשָּׁמַ֜יִם מִמְּכֹ֣ון שִׁבְתְּךָ֗ אֶת־תְּפִלָּתָם֙ וְאֶת־תְּחִנֹּ֣תֵיהֶ֔ם וְעָשִׂ֖יתָ מִשְׁפָּטָ֑ם וְסָלַחְתָּ֥ לְעַמְּךָ֖ אֲשֶׁ֥ר חָֽטְאוּ־לָֽךְ׃

דברי הימים ב 6:39 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ושמעת מן־השמים ממכון שבתך את־תפלתם ואת־תחנתיהם ועשית משפטם וסלחת לעמך אשר חטאו־לך׃

Links
2 Chronicles 6:392 Chronicles 6:39 Text Analysis2 Chronicles 6:39 Interlinear2 Chronicles 6:39 Multilingual2 Chronicles 6:39 TSK2 Chronicles 6:39 Cross References2 Chronicles 6:39 Bible Hub2 Chronicles 6:39 Biblia Paralela2 Chronicles 6:39 Chinese Bible2 Chronicles 6:39 French Bible2 Chronicles 6:39 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 6:38
Top of Page
Top of Page