2 Kings 12:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
225 [e]way-yê-’ō-ṯūוַיֵּאֹ֖תוּAnd consentedVerb
3548 [e]hak-kō-hă-nîm;הַכֹּֽהֲנִ֑יםthe priestsNoun
1115 [e]lə-ḇil-tîלְבִלְתִּ֤יnotSubst
3947 [e]qə-ḥaṯ-קְחַת־do to receiveVerb
3701 [e]ke-sep̄כֶּ֙סֶף֙[more] moneyNoun
853 [e]mê-’êṯמֵאֵ֣ת - Acc
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םthe peopleNoun
1115 [e]ū-lə-ḇil-tîוּלְבִלְתִּ֥יneitherSubst
2388 [e]ḥaz-zêqחַזֵּ֖קto repairVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
919 [e]be-ḏeqבֶּ֥דֶקthe breachesNoun
1004 [e]hab-bā-yiṯ.הַבָּֽיִת׃of the houseNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 12:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֵּאֹ֖תוּ הַכֹּֽהֲנִ֑ים לְבִלְתִּ֤י קְחַת־כֶּ֙סֶף֙ מֵאֵ֣ת הָעָ֔ם וּלְבִלְתִּ֥י חַזֵּ֖ק אֶת־בֶּ֥דֶק הַבָּֽיִת׃

מלכים ב 12:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאתו הכהנים לבלתי קחת־כסף מאת העם ולבלתי חזק את־בדק הבית׃

Links
2 Kings 12:82 Kings 12:8 Text Analysis2 Kings 12:8 Interlinear2 Kings 12:8 Multilingual2 Kings 12:8 TSK2 Kings 12:8 Cross References2 Kings 12:8 Bible Hub2 Kings 12:8 Biblia Paralela2 Kings 12:8 Chinese Bible2 Kings 12:8 French Bible2 Kings 12:8 German Bible

Bible Hub
2 Kings 12:7
Top of Page
Top of Page