2 Kings 6:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִי֮when it came to passVerb
935 [e]kə-ḇō-’āmכְּבֹאָ֣םthey cameVerb
8111 [e]šō-mə-rō-wnשֹׁמְרוֹן֒into SamariaNoun
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרthat saidVerb
477 [e]’ĕ-lî-šā‘,אֱלִישָׁ֔עElishaNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֕הLORDNoun
6491 [e]pə-qaḥפְּקַ֥חopenVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5869 [e]‘ê-nê-עֵינֵֽי־the eyesNoun
428 [e]’êl-lehאֵ֖לֶּהof thesePro
7200 [e]wə-yir-’ū;וְיִרְא֑וּ[men] that they may seeVerb
6491 [e]way-yip̄-qaḥוַיִּפְקַ֤חAnd openedVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
5869 [e]‘ê-nê-hem,עֵ֣ינֵיהֶ֔םtheir eyesNoun
7200 [e]way-yir-’ūוַיִּרְא֕וּand they sawVerb
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֖הand beholdPrt
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֥וֹךְ[they were] in the middleNoun
8111 [e]šō-mə-rō-wn.שֹׁמְרֽוֹן׃of SamariaNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 6:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִי֮ כְּבֹאָ֣ם שֹׁמְרֹון֒ וַיֹּ֣אמֶר אֱלִישָׁ֔ע יְהוָ֕ה פְּקַ֥ח אֶת־עֵינֵֽי־אֵ֖לֶּה וְיִרְא֑וּ וַיִּפְקַ֤ח יְהוָה֙ אֶת־עֵ֣ינֵיהֶ֔ם וַיִּרְא֕וּ וְהִנֵּ֖ה בְּתֹ֥וךְ שֹׁמְרֹֽון׃

מלכים ב 6:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי כבאם שמרון ויאמר אלישע יהוה פקח את־עיני־אלה ויראו ויפקח יהוה את־עיניהם ויראו והנה בתוך שמרון׃

Links
2 Kings 6:202 Kings 6:20 Text Analysis2 Kings 6:20 Interlinear2 Kings 6:20 Multilingual2 Kings 6:20 TSK2 Kings 6:20 Cross References2 Kings 6:20 Bible Hub2 Kings 6:20 Biblia Paralela2 Kings 6:20 Chinese Bible2 Kings 6:20 French Bible2 Kings 6:20 German Bible

Bible Hub
2 Kings 6:19
Top of Page
Top of Page