Ezekiel 34:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1243 [e]kə-ḇaq-qā-raṯכְּבַקָּרַת֩seeks outNoun
7462 [e]rō-‘ehרֹעֶ֨הAs a shepherdVerb
5739 [e]‘eḏ-rōwעֶדְר֜וֹhis flockNoun
3117 [e]bə-yō-wm-בְּיוֹם־in the dayNoun
1961 [e]hĕ-yō-w-ṯōwהֱיוֹת֤וֹthat he isVerb
8432 [e]ḇə-ṯō-wḵ-בְתוֹךְ־amongNoun
6629 [e]ṣō-nōwצֹאנוֹ֙his sheepNoun
6567 [e]nip̄-rā-šō-wṯ,נִפְרָשׁ֔וֹת[that are] scatteredVerb
3651 [e]kênכֵּ֖ןsoAdj
1239 [e]’ă-ḇaq-qêrאֲבַקֵּ֣רwill I seek outVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
6629 [e]ṣō-nî;צֹאנִ֑יmy sheepNoun
5337 [e]wə-hiṣ-ṣal-tîוְהִצַּלְתִּ֣יand will deliverVerb
853 [e]’eṯ-hem,אֶתְהֶ֗םthemAcc
3605 [e]mik-kālמִכָּל־out of allNoun
4725 [e]ham-mə-qō-w-mōṯהַמְּקוֹמֹת֙placesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwherePrt
6327 [e]nā-p̄ō-ṣūנָפֹ֣צוּthey have been scatteredVerb
8033 [e]šām,שָׁ֔םwhereAdv
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֥וֹםon the dayNoun
6051 [e]‘ā-nānעָנָ֖ןcloudyNoun
6205 [e]wa-‘ă-rā-p̄el.וַעֲרָפֶֽל׃and darkNoun
Hebrew Texts
יחזקאל 34:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כְּבַקָּרַת֩ רֹעֶ֨ה עֶדְרֹ֜ו בְּיֹום־הֱיֹותֹ֤ו בְתֹוךְ־צֹאנֹו֙ נִפְרָשֹׁ֔ות כֵּ֖ן אֲבַקֵּ֣ר אֶת־צֹאנִ֑י וְהִצַּלְתִּ֣י אֶתְהֶ֗ם מִכָּל־הַמְּקֹומֹת֙ אֲשֶׁ֣ר נָפֹ֣צוּ שָׁ֔ם בְּיֹ֥ום עָנָ֖ן וַעֲרָפֶֽל׃

יחזקאל 34:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כבקרת רעה עדרו ביום־היותו בתוך־צאנו נפרשות כן אבקר את־צאני והצלתי אתהם מכל־המקומת אשר נפצו שם ביום ענן וערפל׃

Links
Ezekiel 34:12Ezekiel 34:12 Text AnalysisEzekiel 34:12 InterlinearEzekiel 34:12 MultilingualEzekiel 34:12 TSKEzekiel 34:12 Cross ReferencesEzekiel 34:12 Bible HubEzekiel 34:12 Biblia ParalelaEzekiel 34:12 Chinese BibleEzekiel 34:12 French BibleEzekiel 34:12 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 34:11
Top of Page
Top of Page