Genesis 11:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
5921 [e]‘al-עַל־uponPrep
3651 [e]kênכֵּ֞ןthusAdj
7121 [e]qā-rāקָרָ֤אis calledVerb
8034 [e]šə-māhשְׁמָהּ֙the nameNoun
894 [e]bā-ḇel,בָּבֶ֔לBabelNoun
3588 [e]kî-כִּי־becauseConj
8033 [e]šāmשָׁ֛םdid thereAdv
1101 [e]bā-lalבָּלַ֥לconfoundVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֖הthe LORDNoun
8193 [e]śə-p̄aṯשְׂפַ֣תthe languageNoun
3605 [e]kāl-כָּל־of allNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץthe earthNoun
8033 [e]ū-miš-šāmוּמִשָּׁם֙and from thereAdv
6327 [e]hĕ-p̄î-ṣāmהֱפִיצָ֣םdid scatter themVerb
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
6440 [e]pə-nêפְּנֵ֖יthe faceNoun
3605 [e]kāl-כָּל־of allNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ.הָאָֽרֶץ׃the earthNoun
  פ -  
Hebrew Texts
בראשית 11:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַל־כֵּ֞ן קָרָ֤א שְׁמָהּ֙ בָּבֶ֔ל כִּי־שָׁ֛ם בָּלַ֥ל יְהוָ֖ה שְׂפַ֣ת כָּל־הָאָ֑רֶץ וּמִשָּׁם֙ הֱפִיצָ֣ם יְהוָ֔ה עַל־פְּנֵ֖י כָּל־הָאָֽרֶץ׃ פ

בראשית 11:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
על־כן קרא שמה בבל כי־שם בלל יהוה שפת כל־הארץ ומשם הפיצם יהוה על־פני כל־הארץ׃ פ

Links
Genesis 11:9Genesis 11:9 Text AnalysisGenesis 11:9 InterlinearGenesis 11:9 MultilingualGenesis 11:9 TSKGenesis 11:9 Cross ReferencesGenesis 11:9 Bible HubGenesis 11:9 Biblia ParalelaGenesis 11:9 Chinese BibleGenesis 11:9 French BibleGenesis 11:9 German Bible

Bible Hub
Genesis 11:8
Top of Page
Top of Page