Joshua 19:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7005 [e]wə-qaṭ-ṭāṯוְקַטָּ֤תAnd KattathNoun
5096 [e]wə-na-hă-lālוְנַֽהֲלָל֙and NahallalNoun
8110 [e]wə-šim-rō-wn,וְשִׁמְר֔וֹןand ShimromNoun
3030 [e]wə-yiḏ-’ă-lāhוְיִדְאֲלָ֖הand IdalahNoun
  ū-ḇêṯוּבֵ֣ית -  
1035 [e]lā-ḥem;לָ֑חֶםBethlehemNoun
5892 [e]‘ā-rîmעָרִ֥יםcitiesNoun
8147 [e]šə-têm-שְׁתֵּים־twoNoun
6240 [e]‘eś-rêhעֶשְׂרֵ֖הand tenNoun
2691 [e]wə-ḥaṣ-rê-hen.וְחַצְרֵיהֶֽן׃and with their villagesNoun
Hebrew Texts
יהושע 19:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְקַטָּ֤ת וְנַֽהֲלָל֙ וְשִׁמְרֹ֔ון וְיִדְאֲלָ֖ה וּבֵ֣ית לָ֑חֶם עָרִ֥ים שְׁתֵּים־עֶשְׂרֵ֖ה וְחַצְרֵיהֶֽן׃

יהושע 19:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וקטת ונהלל ושמרון וידאלה ובית לחם ערים שתים־עשרה וחצריהן׃

Links
Joshua 19:15Joshua 19:15 Text AnalysisJoshua 19:15 InterlinearJoshua 19:15 MultilingualJoshua 19:15 TSKJoshua 19:15 Cross ReferencesJoshua 19:15 Bible HubJoshua 19:15 Biblia ParalelaJoshua 19:15 Chinese BibleJoshua 19:15 French BibleJoshua 19:15 German Bible

Bible Hub
Joshua 19:14
Top of Page
Top of Page