Leviticus 11:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2088 [e]zehזֶה֙ThesePro
398 [e]tō-ḵə-lū,תֹּֽאכְל֔וּshall you eatVerb
3605 [e]mik-kōlמִכֹּ֖לof allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthat [are]Prt
4325 [e]bam-mā-yim;בַּמָּ֑יִםin the watersNoun
3605 [e]kōlכֹּ֣לallNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
  lōwלוֹ֩to itPrep
5579 [e]sə-nap-pîrסְנַפִּ֨ירhas finsNoun
7193 [e]wə-qaś-qe-śeṯוְקַשְׂקֶ֜שֶׂתand scalesNoun
4325 [e]bam-ma-yim,בַּמַּ֗יִםin the watersNoun
3220 [e]bay-yam-mîmבַּיַּמִּ֛יםin the seasNoun
5158 [e]ū-ḇan-nə-ḥā-lîmוּבַנְּחָלִ֖יםand in the riversNoun
853 [e]’ō-ṯāmאֹתָ֥םthemAcc
398 [e]tō-ḵê-lū.תֹּאכֵֽלוּ׃shall you eatVerb
Hebrew Texts
ויקרא 11:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֶת־זֶה֙ תֹּֽאכְל֔וּ מִכֹּ֖ל אֲשֶׁ֣ר בַּמָּ֑יִם כֹּ֣ל אֲשֶׁר־לֹו֩ סְנַפִּ֨יר וְקַשְׂקֶ֜שֶׂת בַּמַּ֗יִם בַּיַּמִּ֛ים וּבַנְּחָלִ֖ים אֹתָ֥ם תֹּאכֵֽלוּ׃

ויקרא 11:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
את־זה תאכלו מכל אשר במים כל אשר־לו סנפיר וקשקשת במים בימים ובנחלים אתם תאכלו׃

Links
Leviticus 11:9Leviticus 11:9 Text AnalysisLeviticus 11:9 InterlinearLeviticus 11:9 MultilingualLeviticus 11:9 TSKLeviticus 11:9 Cross ReferencesLeviticus 11:9 Bible HubLeviticus 11:9 Biblia ParalelaLeviticus 11:9 Chinese BibleLeviticus 11:9 French BibleLeviticus 11:9 German Bible

Bible Hub
Leviticus 11:8
Top of Page
Top of Page