Nehemiah 2:20
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7725 [e]wā-’ā-šîḇוָאָשִׁ֨יבso I answeredVerb
853 [e]’ō-w-ṯāmאוֹתָ֜ם - Acc
1697 [e]dā-ḇār,דָּבָ֗רactNoun
559 [e]wā-’ō-w-marוָאוֹמַ֤רand saidVerb
  lā-hemלָהֶם֙to themPrep
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵ֣יThe GodNoun
8064 [e]haš-šā-ma-yim,הַשָּׁמַ֔יִםof heavenNoun
1931 [e]ה֚וּאhePro
6743 [e]yaṣ-lî-aḥיַצְלִ֣יחַֽwill prosperVerb
  lā-nū,לָ֔נוּto usPrep
587 [e]wa-’ă-naḥ-nūוַאֲנַ֥חְנוּtherefore wePro
5650 [e]‘ă-ḇā-ḏāwעֲבָדָ֖יוhis servantsNoun
6965 [e]nā-qūmנָק֣וּםwill ariseVerb
1129 [e]ū-ḇā-nî-nū;וּבָנִ֑ינוּand buildVerb
  wə-lā-ḵem,וְלָכֶ֗ם -  
369 [e]’ên-אֵֽין־but you have noPrt
2506 [e]ḥê-leqחֵ֧לֶקportionNoun
6666 [e]ū-ṣə-ḏā-qāhוּצְדָקָ֛הnor rightNoun
2146 [e]wə-zik-kā-rō-wnוְזִכָּר֖וֹןnor memorialNoun
3389 [e]bî-rū-šā-lim.בִּירוּשָׁלִָֽם׃in JerusalemNoun
Hebrew Texts
נחמיה 2:20 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וָאָשִׁ֨יב אֹותָ֜ם דָּבָ֗ר וָאֹומַ֤ר לָהֶם֙ אֱלֹהֵ֣י הַשָּׁמַ֔יִם ה֚וּא יַצְלִ֣יחַֽ לָ֔נוּ וַאֲנַ֥חְנוּ עֲבָדָ֖יו נָק֣וּם וּבָנִ֑ינוּ וְלָכֶ֗ם אֵֽין־חֵ֧לֶק וּצְדָקָ֛ה וְזִכָּרֹ֖ון בִּירוּשָׁלִָֽם׃

נחמיה 2:20 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואשיב אותם דבר ואומר להם אלהי השמים הוא יצליח לנו ואנחנו עבדיו נקום ובנינו ולכם אין־חלק וצדקה וזכרון בירושלם׃

Links
Nehemiah 2:20Nehemiah 2:20 Text AnalysisNehemiah 2:20 InterlinearNehemiah 2:20 MultilingualNehemiah 2:20 TSKNehemiah 2:20 Cross ReferencesNehemiah 2:20 Bible HubNehemiah 2:20 Biblia ParalelaNehemiah 2:20 Chinese BibleNehemiah 2:20 French BibleNehemiah 2:20 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 2:19
Top of Page
Top of Page