Numbers 6:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]wə-ḵî-וְכִֽי־And ifConj
4191 [e]yā-mūṯיָמ֨וּתany manVerb
4191 [e]mêṯמֵ֤תdiesVerb
5921 [e]‘ā-lāwעָלָיו֙nearbyPrep
6621 [e]bə-p̄e-ṯa‘בְּפֶ֣תַעverySubst
6597 [e]piṯ-’ōm,פִּתְאֹ֔םsuddenlySubst
2930 [e]wə-ṭim-mêוְטִמֵּ֖אand he has defiledVerb
7218 [e]rōšרֹ֣אשׁthe headNoun
5145 [e]niz-rōw;נִזְר֑וֹof his consecrationNoun
1548 [e]wə-ḡil-laḥוְגִלַּ֤חthen he shall shaveVerb
7218 [e]rō-šōwרֹאשׁוֹ֙his headNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֣וֹםon the dayNoun
2893 [e]ṭā-ho-rā-ṯōw,טָהֳרָת֔וֹof his cleansingNoun
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֥וֹםon the dayNoun
7637 [e]haš-šə-ḇî-‘îהַשְּׁבִיעִ֖יseventhAdj
1548 [e]yə-ḡal-lə-ḥen-nū.יְגַלְּחֶֽנּוּ׃shall he shaveVerb
Hebrew Texts
במדבר 6:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְכִֽי־יָמ֨וּת מֵ֤ת עָלָיו֙ בְּפֶ֣תַע פִּתְאֹ֔ם וְטִמֵּ֖א רֹ֣אשׁ נִזְרֹ֑ו וְגִלַּ֤ח רֹאשֹׁו֙ בְּיֹ֣ום טָהֳרָתֹ֔ו בַּיֹּ֥ום הַשְּׁבִיעִ֖י יְגַלְּחֶֽנּוּ׃

במדבר 6:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וכי־ימות מת עליו בפתע פתאם וטמא ראש נזרו וגלח ראשו ביום טהרתו ביום השביעי יגלחנו׃

Links
Numbers 6:9Numbers 6:9 Text AnalysisNumbers 6:9 InterlinearNumbers 6:9 MultilingualNumbers 6:9 TSKNumbers 6:9 Cross ReferencesNumbers 6:9 Bible HubNumbers 6:9 Biblia ParalelaNumbers 6:9 Chinese BibleNumbers 6:9 French BibleNumbers 6:9 German Bible

Bible Hub
Numbers 6:8
Top of Page
Top of Page