ἀληθείᾳ
Englishman's Concordance
ἀληθείᾳ (alētheia) — 44 Occurrences

Matthew 22:16 N-DFS
GRK: θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις καὶ
NAS: of God in truth, and defer
KJV: of God in truth, neither
INT: of God in truth teach and

John 1:17 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ
NAS: grace and truth were realized
KJV: [but] grace and truth came by
INT: and truth through Jesus

John 4:23 N-DFS
GRK: πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ καὶ γὰρ
NAS: in spirit and truth; for such people
KJV: spirit and in truth: for the Father
INT: spirit and truth also indeed

John 4:24 N-DFS
GRK: πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν
NAS: worship in spirit and truth.
KJV: spirit and in truth.
INT: spirit and truth must worship

John 5:33 N-DFS
GRK: μεμαρτύρηκεν τῇ ἀληθείᾳ
NAS: and he has testified to the truth.
KJV: and he bare witness unto the truth.
INT: he has borne witness to the truth

John 8:32 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς
NAS: the truth, and the truth will make you free.
KJV: and the truth shall make
INT: and the truth will set free you

John 8:44 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν
NAS: and does not stand in the truth because
KJV: not in the truth, because there is
INT: in the truth not has stood

John 8:44 N-NFS
GRK: οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ
NAS: there is no truth in him. Whenever
KJV: there is no truth in him.
INT: not there is truth in him

John 14:6 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ
NAS: the way, and the truth, and the life;
KJV: the way, the truth, and the life:
INT: and the truth and the

John 16:13 N-AFS
GRK: ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ οὐ
NAS: you into all the truth; for He will not speak
KJV: into all truth: for he shall
INT: into the truth all not

John 17:17 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀληθείᾳ ὁ λόγος
NAS: Sanctify them in the truth; Your word
KJV: through thy truth: thy word
INT: by the truth word

John 17:17 N-NFS
GRK: ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν
NAS: them in the truth; Your word is truth.
KJV: word is truth.
INT: your truth is

John 17:19 N-DFS
GRK: ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ
NAS: also may be sanctified in truth.
KJV: be sanctified through the truth.
INT: sanctified in truth

John 18:37 N-DFS
GRK: μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ πᾶς ὁ
NAS: to testify to the truth. Everyone
KJV: I should bear witness unto the truth. Every one
INT: I might bear witness to the truth Everyone who

John 18:38 N-NFS
GRK: Τί ἐστιν ἀλήθεια Καὶ τοῦτο
NAS: to Him, What is truth? And when he had said
KJV: What is truth? And when he had said
INT: What is truth And this

Romans 2:8 N-DFS
GRK: ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ
NAS: and do not obey the truth, but obey
KJV: and do not obey the truth, but obey
INT: who disobey the truth being persuaded about however

Romans 3:7 N-NFS
GRK: δὲ ἡ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ
NAS: my lie the truth of God
KJV: if the truth of God
INT: moreover the truth of God

1 Corinthians 13:6 N-DFS
GRK: δὲ τῇ ἀληθείᾳ
NAS: but rejoices with the truth;
KJV: but rejoiceth in the truth;
INT: however the truth

2 Corinthians 7:14 N-DFS
GRK: πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν
NAS: all things to you in truth, so
KJV: to you in truth, even so
INT: all things in truth we spoke to you

2 Corinthians 7:14 N-NFS
GRK: ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη
NAS: Titus proved to be [the] truth.
KJV: Titus, is found a truth.
INT: to Titus truth became

2 Corinthians 11:10 N-NFS
GRK: ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν
NAS: As the truth of Christ is in me, this
KJV: As the truth of Christ is
INT: Is [the] truth of Christ in

Galatians 2:5 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου
NAS: so that the truth of the gospel
KJV: that the truth of the gospel
INT: that the truth of the gospel

Galatians 5:7 N-DFS
GRK: ἐνέκοψεν τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι
NAS: hindered you from obeying the truth?
KJV: not obey the truth?
INT: hindered the truth not to obey

Ephesians 4:21 N-NFS
GRK: καθὼς ἔστιν ἀλήθεια ἐν τῷ
NAS: in Him, just as truth is in Jesus,
KJV: him, as the truth is in
INT: as is [the] truth in

Ephesians 5:9 N-DFS
GRK: δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ
NAS: goodness and righteousness and truth),
KJV: righteousness and truth;)
INT: righteousness and truth

Ephesians 6:14 N-DFS
GRK: ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐνδυσάμενοι
NAS: YOUR LOINS WITH TRUTH, and HAVING PUT
KJV: girt about with truth, and having on
INT: of you with truth and having put on

Philippians 1:18 N-DFS
GRK: προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ Χριστὸς καταγγέλλεται
NAS: or in truth, Christ
KJV: or in truth, Christ
INT: in pretext or in truth Christ is proclaimed

Colossians 1:6 N-DFS
GRK: θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ
NAS: the grace of God in truth;
KJV: of God in truth:
INT: of God in truth

2 Thessalonians 2:12 N-DFS
GRK: πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες
NAS: who did not believe the truth, but took pleasure
KJV: not the truth, but
INT: having believed the truth but having delighted

1 Timothy 2:7 N-DFS
GRK: πίστει καὶ ἀληθείᾳ
NAS: of the Gentiles in faith and truth.
KJV: faith and verity.
INT: faith and truth

2 Timothy 3:8 N-DFS
GRK: ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι
NAS: oppose the truth, men
KJV: also resist the truth: men of corrupt
INT: oppose the truth men utterly corrupted

2 Peter 1:12 N-DFS
GRK: τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ
NAS: [them], and have been established in the truth which is present
KJV: in the present truth.
INT: the present truth

1 John 1:8 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν
NAS: ourselves and the truth is not in us.
KJV: ourselves, and the truth is not
INT: and the truth not is

1 John 2:4 N-NFS
GRK: τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν
NAS: is a liar, and the truth is not in him;
KJV: a liar, and the truth is not
INT: him the truth not is

1 John 3:18 N-DFS
GRK: ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ
NAS: with tongue, but in deed and truth.
KJV: in deed and in truth.
INT: work and in truth

1 John 5:6 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ἀλήθεια
NAS: because the Spirit is the truth.
KJV: the Spirit is truth.
INT: is the truth

2 John 1:1 N-DFS
GRK: ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐκ
NAS: I love in truth; and not only
KJV: love in the truth; and not
INT: love in truth and not

2 John 1:3 N-DFS
GRK: πατρός ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ
NAS: of the Father, in truth and love.
KJV: of the Father, in truth and love.
INT: Father in truth and love

2 John 1:4 N-DFS
GRK: περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ καθὼς ἐντολὴν
NAS: walking in truth, just
KJV: walking in truth, as we have received
INT: walking in truth as commandment

3 John 1:1 N-DFS
GRK: ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ
NAS: whom I love in truth.
KJV: love in the truth.
INT: love in truth

3 John 1:3 N-DFS
GRK: σου τῇ ἀληθείᾳ καθὼς σὺ
NAS: and testified to your truth, [that is], how
KJV: testified of the truth that is in thee,
INT: of your truth even as you

3 John 1:3 N-DFS
GRK: σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς
NAS: you are walking in truth.
KJV: walkest in the truth.
INT: you in truth walk

3 John 1:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀληθείᾳ περιπατοῦντα
NAS: of my children walking in the truth.
KJV: walk in truth.
INT: in the truth walking

3 John 1:8 N-DFS
GRK: γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ
NAS: that we may be fellow workers with the truth.
KJV: fellowhelpers to the truth.
INT: we might be with the truth

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page