ἀλλήλων
Englishman's Concordance
ἀλλήλων (allēlōn) — 20 Occurrences

Matthew 25:32 PPro-GNP
GRK: αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων ὥσπερ ὁ
NAS: Him; and He will separate them from one another, as the shepherd
KJV: one from another, as a shepherd
INT: them from one another as the

Luke 23:12 PPro-GMP
GRK: ἡμέρᾳ μετ' ἀλλήλων προϋπῆρχον γὰρ
NAS: friends with one another that very
INT: day with one another before they were indeed

John 5:44 PPro-GMP
GRK: δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες καὶ
NAS: glory from one another and you do not seek
INT: glory from one another who receive and

John 6:43 PPro-GMP
GRK: γογγύζετε μετ' ἀλλήλων
NAS: among yourselves.
KJV: not among yourselves.
INT: Grumble with one another

John 11:56 PPro-GMP
GRK: ἔλεγον μετ' ἀλλήλων ἐν τῷ
NAS: and were saying to one another as they stood
KJV: among themselves, as they stood
INT: were saying among one another in the

John 13:14 PPro-GMP
GRK: ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς
NAS: ought to wash one another's feet.
KJV: ought to wash one another's feet.
INT: you ought of one another to wash the

John 16:19 PPro-GMP
GRK: ζητεῖτε μετ' ἀλλήλων ὅτι εἶπον
KJV: Do ye enquire among yourselves of that
INT: do you inquire among one another that I said

Acts 15:39 PPro-GMP
GRK: αὐτοὺς ἀπ' ἀλλήλων τόν τε
NAS: that they separated from one another, and Barnabas
INT: them from one another and

Romans 2:15 PPro-GMP
GRK: καὶ μεταξὺ ἀλλήλων τῶν λογισμῶν
INT: and between one another the thoughts

Romans 12:5 PPro-GMP
GRK: καθ' εἷς ἀλλήλων μέλη
NAS: members one of another.
KJV: one members one of another.
INT: individually one of each other members

1 Corinthians 12:25 PPro-GNP
GRK: αὐτὸ ὑπὲρ ἀλλήλων μεριμνῶσιν τὰ
NAS: the same care for one another.
KJV: care one for another.
INT: same for one another might have concern the

Galatians 5:15 PPro-GMP
GRK: μὴ ὑπ' ἀλλήλων ἀναλωθῆτε
NAS: one another, take care
KJV: one of another.
INT: lest by one another you be consumed

Galatians 6:2 PPro-GMP
GRK: Ἀλλήλων τὰ βάρη
NAS: Bear one another's burdens,
KJV: Bear ye one another's burdens, and
INT: One another's burdens

Ephesians 4:2 PPro-GMP
GRK: μακροθυμίας ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπῃ
NAS: showing tolerance for one another in love,
KJV: forbearing one another in
INT: patience bearing with one another in love

Ephesians 4:25 PPro-GMP
GRK: ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη
NAS: for we are members of one another.
KJV: we are members one of another.
INT: because we are of one another members

Colossians 3:13 PPro-GMP
GRK: ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι
NAS: bearing with one another, and forgiving
KJV: Forbearing one another, and forgiving
INT: bearing with one another and forgiving

James 4:11 PPro-GMP
GRK: Μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων ἀδελφοί ὁ
NAS: against one another, brethren.
KJV: evil one of another, brethren.
INT: not speak against one another brothers He that

James 5:9 PPro-GMP
GRK: ἀδελφοί κατ' ἀλλήλων ἵνα μὴ
NAS: against one another, so
INT: brothers against one another that not

James 5:16 PPro-GMP
GRK: εὔχεσθε ὑπὲρ ἀλλήλων ὅπως ἰαθῆτε
NAS: to one another, and pray
KJV: for another, that
INT: pray for one another that you might be healed

1 John 1:7 PPro-GMP
GRK: ἔχομεν μετ' ἀλλήλων καὶ τὸ
NAS: fellowship with one another, and the blood
INT: we have with one another and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page