παραπτώμασιν
Englishman's Concordance
παραπτώμασιν (paraptōmasin) — 3 Occurrences

Ephesians 2:1 N-DNP
GRK: νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν καὶ ταῖς
NAS: And you were dead in your trespasses and sins,
KJV: dead in trespasses and
INT: dead in trespasses and the

Ephesians 2:5 N-DNP
GRK: νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν συνεζωοποίησεν τῷ
NAS: when we were dead in our transgressions, made us alive together
KJV: dead in sins, hath quickened us together with
INT: dead in trespasses made alive [us] with

Colossians 2:13 N-DNP
GRK: ἐν τοῖς παραπτώμασιν καὶ τῇ
NAS: When you were dead in your transgressions and the uncircumcision
KJV: in your sins and
INT: in the transgressions and in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page