παραπτώματα
Englishman's Concordance
παραπτώματα (paraptōmata) — 8 Occurrences

Matthew 6:14 N-ANP
GRK: ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν ἀφήσει
NAS: others for their transgressions, your heavenly
KJV: men their trespasses, your heavenly
INT: men the trespasses of them will forgive

Matthew 6:15 N-ANP
GRK: ἀνθρώποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν οὐδὲ
NAS: will not forgive your transgressions.
KJV: their trespasses, neither
INT: men the trespasses of them neither

Matthew 6:15 N-ANP
GRK: ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν
KJV: forgive your trespasses.
INT: will forgive the trespasses of you

Mark 11:25 N-ANP
GRK: ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν
NAS: forgive you your transgressions.
KJV: you your trespasses.
INT: you the trespasses of you

Mark 11:26 Noun-ANP
GRK: ἀφησεὶ τὰ παραπτώματα ὑμῶν
KJV: forgive your trespasses.
INT: will forgive the trespasses of you

Romans 4:25 N-ANP
GRK: διὰ τὰ παραπτώματα ἡμῶν καὶ
NAS: over because of our transgressions, and was raised
KJV: for our offences, and was raised again
INT: for the trespasses of us and

2 Corinthians 5:19 N-ANP
GRK: αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν καὶ
NAS: not counting their trespasses against them, and He has committed
KJV: their trespasses unto them;
INT: to them the trespasses of them and

Colossians 2:13 N-ANP
GRK: πάντα τὰ παραπτώματα
NAS: us all our transgressions,
KJV: you all trespasses;
INT: all the transgressions

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page